Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie BuenosTablica wizualizacji - "Jarmark Produktów Tradycyjnych" - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI: 28.12.2018 r.
[obrazek]
Tablica wizualizacji - "Poznaj swojš muzykę..." - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI: 28.12.2018 r.
[obrazek]
Tablica wizualizacji - "Spotkania z Qlturš" - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI: 28.12.2018 r.

[obrazek]


Tablica wizualizacji - "Zakup wyposażenia i organizacja wydarzeń kulturalnych w Centrum Kultury w Łomiankach" - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI: 03.12.2018 r.

[obrazek]
Tablica wizualizacji - "System wizualizacji do promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego" - kliknij TUTAJ
DATA PUBLIKACJI TABLICY: 05.11.2018 R.

[obrazek]ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Kultury w Łomiankach zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż „Systemu wizualizacji do promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego”.

I. Tryb  udzielenia zapytania
1. Postępowanie niniejszego zapytania ofertowego prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartoœć nie przekracza wyrażonej w złotych równowartoœci kwoty 30000 euro - załšcznik nr 1 do Zarzšdzenia Nr 22/2014 Dyrektora Domu Kultury w Łomiankach  z dnia 29 grudnia 2014 r.

2. Zamawiajšcy zastrzega sobie:

2.1 prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
 Z tytułu zamknięcia postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiajšcego.

2.2 Prawo do unieważnienia całoœci postępowania o zamówienie, jeżeli: nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły oferty podlegajšce odrzuceniu, albo nie ma możliwoœci finansowania zamówienia – w szczególnoœci najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczonš na  realizacje zadania i nie przyznano dodatkowych œrodków finansowych.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż „Systemu wizualizacji do promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego” dla Centrum Kultury w Łomiankach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoœć” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

W skład systemu wchodzi:
Monitory min. 50” – 6 szt.
Playery  do monitorów – 6 szt.
Oprogramowanie do odtwarzania playlist.
Aplikacja do tworzenia i zarzšdzania playlistami oraz edycji danych.
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu.

III. Termin wykonania zamówienia – do 20 marca 2019 r.

Dokumenty zwišzane z postępowaniem:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - Załšcznik nr 1
Oœwiadczenie - Załšcznik nr 2
Oœwiadczenie - Załšcznik nr 3
Oœwiadczenie - Załšcznik nr 4

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki