I. Tryb  udzielenia zapytania

1. Postępowanie niniejszego zapytania ofertowego prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartoœć nie przekracza wyrażonej w złotych równowartoœci kwoty 30000 euro - załšcznik nr 1 do Zarzšdzenia Nr 22/2014 Dyrektora Domu Kultury w Łomiankach  z dnia 29 grudnia 2014 r.

2. Zamawiajšcy zastrzega sobie:

2.1 prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
 Z tytułu zamknięcia postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiajšcego.

2.2 Prawo do unieważnienia całoœci postępowania o zamówienie, jeżeli: nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły oferty podlegajšce odrzuceniu, albo nie ma możliwoœci finansowania zamówienia – w szczególnoœci najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczonš na  realizacje zadania i nie przyznano dodatkowych œrodków finansowych.

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż „Systemu wizualizacji do promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego” dla Centrum Kultury w Łomiankach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoœć” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

W skład systemu wchodzi:
Monitory min. 50” – 6 szt.
Playery  do monitorów – 6 szt.
Oprogramowanie do odtwarzania playlist.
Aplikacja do tworzenia i zarzšdzania playlistami oraz edycji danych.
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu.

III. Termin wykonania zamówienia – do 20 marca 2019 r.

Dokumenty zwišzane z postępowaniem:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - Załšcznik nr 1
Oœwiadczenie - Załšcznik nr 2
Oœwiadczenie - Załšcznik nr 3
Oœwiadczenie - Załšcznik nr 4

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki