Bezpłatne spacery po Warszawie

W zwišzku z rozpoczynajšcym się sezonem letnio-wakacyjnym, zapraszamy na historyczno-poznawcze bezpłatne spacery po Warszawie z Piotrem Abramczykiem.


Grafik na najbliższe tygodnie:

Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12AW zwišzku z  sezonem letnio-wakacyjnym,
zapraszamy na historyczno-poznawcze, bezpłatne spacery po Warszawie
z Piotrem Abramczykiem.

AKTUALNOŒCI NA LIPIEC


23 lipca - czwartek - Mirów, Chłodna, Żelazna
 https://www.facebook.com/events/854770951268295/

25 lipca - sobota - zorganizowany przez Kolejkę Mareckš
odbędzie się spacer œladami powstania po Nowym i Starym Mieœcie w którym wezmę czynny udział
https://www.facebook.com/events/1450527888584901/

"Tegoroczny spacer honorowym patronatem zaszczyciły:
- Œrodowisko Żołnierzy Zgrupowania Bojowego "Leœnik" i Służby Uzbrojenia K/G A.K. "Leœnictwo" oraz Rodzin
- Œrodowisko Zgrupowania AK „Róg""

Jeœli ktoœ miałby ochotę przyłšczyć się do innych punktów obchodów rocznicy, to podaję (za: Kolejka Marecka):

 25 lipca 2015, godzina 11.00 - pierwsza częœć spaceru Starówka œladami Powstania,
spotykamy się poniżej budynku mieszkalnego PWPW, u zbiegu Sanguszki i Rybaków

 1 sierpnia 2015:
- 10.00, Brama Zegarowa Zamku Królewskiego - złożenie wieńców pod tablicami pamięci,
potem wspólne przejœcie szlakiem tablic upamiętniajšcych walki żołnierzy Zgrupowania "Róg" na Starym i Nowym Mieœcie

- 17.00, Powšzki Wojskowe, pomnik żołnierzy Zgrupowania "Róg" w kwaterze B18 - spotkanie przy pomniku w godzinie "W",
póŸniej Apel Poległych (my jeszcze póŸniej zaglšdamy w parę miejsc, m. in. odwiedzamy pomnik Syndykalistów i grób płk. Jana Szypowskiego, "Leœnika")

3 sierpnia 2015:
- 10.00 - msza œw. rocznicowa Zgrupowania "Leœnik" i grupy PWB-17/S - koœciół Nawiedzenia NMP
ul. Przyrynek 2 (organizuje Œrodowisko Żołnierzy Zgrupowania Bojowego "Leœnik" i Służby Uzbrojenia K/G A.K. "Leœnictwo" oraz Rodzin) (o 11.00 - uroczystoœci w PWPW)30 lipca - czwartek - Od Akcji do Desantu (kanałowego) - szczegóły podam w utworzonym wydarzeniu


AKTUALNOŒCI NA SIERPIEŃ

1 sierpnia - sobota rano - Szlak borgwarda - prawdopodobnie bezpoœrednio po wspomnianej wyżej uroczystoœci w Bramie Zegarowej Zamku.

6 sierpnia - czwartek - szlak œladami powstania po Żoliborzu

9 sierpnia - sobota - szlak œladami powstania po Ochocie


Wszystkich, którzy w okresie wakacyjnym mieliby ochotę na wyjazd poza Warszawę zapraszamy
o obserwowania stron "Twierdza Modlin i okolice - spacery" oraz "Portal Warszawski", gdzie podawane będš informacje na temat wycieczek i wyjazdów do Twierdzy Modlin oraz okalajšcych ja fortów.


Zapraszamy
Szczegółowych informacji udziela Piotr Abramczyk:
508 147 637 weldon@wp.pl


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki