Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich
„ŁATA 2016”
3 czerwca 2016 r., od  godz. 10.00
Centrum Kultury w łomiankach

[obrazek]

I. Organizatorem przeglšdu jest Centrum Kultury w Łomiankach.
Termin wydarzenia :  3 czerwca 2016

Przeglšd  ŁATA 2016 będzie się składała z kilku częœci*: 
- prezentacji spektakli od godz. 10.00
- warsztatów teatralnych (należy zadeklarować chęć uczestnictwa)
- uroczystego wręczenia dyplomów „ŁATA 2016”

II. Cele Przeglšdu to: 
-przeżycie przez uczestników inspirujšcej przygody z teatrem 
-konfrontacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych 
-inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych œrodków wyrazu 
-rozwijanie œwiadomoœci scenicznej 
-możliwoœć wymiany doœwiadczeń artystycznych 

III. Warunki uczestnictwa:
-dla teatrów z gminy Łomianki udział w przeglšdzie jest bezpłatny, dla pozostałych teatrów wysokoœć opłaty akredytacyjnej wynosi 20zł od każdej osoby z zespołu teatralnego
-w przeglšdzie mogš wzišć udział teatry dziecięce i młodzieżowe (żywego planu, lalkowe, kabaretowe, poezji i obrzędowe) 
-czas trwania widowiska maksymalnie 30 min. (w wypadku dłuższych form scenicznych należy zaprezentować ich fragment) 
-czas rozstawiania scenografii to nie więcej niż 10 min. 
-zaproszone teatry dostarczajš czytelnie wypełnionš kartę zgłoszenia do 10 maja 2016r.  włšcznie, w jeden z poniżej wymienionych sposobów: 
-osobiœcie/listownie na adres Centrum Kultury w Łomiankach, 05-092 Łomianki ul. Wiejska 12a 
lub przesyłajšc skan wypełnionych dokumentów drogš elektronicznš na adres :  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl (w tytule prosimy wpisać „ŁATA 2016”) 
-o zakwalifikowaniu się zespoły teatralne zostanš poinformowane do
13 maja 2016 r. włšcznie. 
-dostarczenie zgody na wykorzystanie wizerunku wszystkich uczestników przeglšdu w materiałach promujšcych Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich (najpóŸniej w dniu przeglšdu)

IV. Organizator zapewnia zespołom: 
-obsługę technicznš widowiska (profesjonalnie wyposażonš salę widowiskowš i miejsce na przygotowanie się do występu) 
-indywidualne konsultacje z jurorami przeglšdu 
-poczęstunek
-otrzymanie przez każdy zespół pamištkowego dyplomu „ŁATA 2016” 
-atmosferę niezapomnianej, twórczej zabawy teatralne
-udział w warsztatach teatralnych

V. Jury będzie oceniać spektakle według poniższych kryteriów: 
-dobór repertuaru 
-opracowanie dramaturgiczne i reżyserskie 
-ogólny wyraz artystyczny

Informacje:
Koordynator projektu: Aleksandra Bednarska-Paparo,  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl

* ramowy plan przeglšdu może ulec zmianie o czym uczestnicy zostanš poinformowani po zakwalifikowaniu się na wydarzenie

Do pobrania:
karta zgłoszenia

[obrazek]A jak było podczas ostatniej edycji?W sposób szczególny zostali powitani członkowie jury: Natalia Leszczyńska, Anna KaŸmierowska i Ernest Bryll. Swojš obecnoœciš zaszczycił nas także rzecznik prasowy Fundacji ProPotworo Pan Erni ŁATSON, którego ekspresyjne powitanie przetłumaczył Pan Pan Ernest Bryll... ;)


[obrazek]

Licznie zgromadzona publicznoœć obejrzała siedem przedstawień przygotowanych przez zespoły uczestniczšce w przeglšdzie.

Teatrzyk Tygrysek „Król Malowany”


Pomysł spektaklu został zaczerpnięty z baœni "Nowe szaty cesarza". W widowisku grajš dzieci z SP nr 1 w Łomiankach, Domu Kultury w Łomiankach i SP nr 53 w Warszawie.

[obrazek]
Teatr LUSTRO „Bajka o wodzie”


Spektakl powstał w ramach akcji charytatywnej "Woda dla Afryki", która miała miejsce w marcu 2014 r. Teatr LUSTRO działa przy centrum zajęć pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.


[obrazek]
 StrykPstryk „Kuma œmierć”


Spektakl na motywach baœni Wilhelma i Jacoba Grimmów „Kuma œmierć”. Okrutny œwiat baœni braci Grimm prowokuje do zastanowienia, czy da się przechytrzyć œmierć i czy warto próbować? Dotyka tez ważnego egzystencjalnego problemu – po co żyjemy, czy nasze wybory, decyzje majš znaczenie, czy rzšdzi nami przeznaczenie? Grupa StrykPstryk działa przy szkole podstawowej nr 1 w Strykowie.

[obrazek]


CIRCUS EDUARDO „Cyrk Tworzymy Razem”


Spektakl miał charakter występu cyrkowo-teatralnego. Dzieci zaprezentowały elementy clownady, pantomimy oraz sztuczki cyrkowe. Wesoła muzyka i kolorowe kostiumy wprowadziły widzów w magię dziecięcego œwiata. Teatr LUSTRO działa przy centrum zajęć pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.

[obrazek]


  Teatr PARK „BAM”


Spektakl to groteskowa wizja œwiata inspirowana twórczoœciš Oberiutów. Zespół PARK działa od trzech lat w MDK Bielany. Tworzš go licealiœci: Szymon Gacek, Ewa Rodzik, Ola Gajek, Aleksandra Nogalska, Ola Iwanowska, Maja Sokołowska,, Anna Jastrzębska, Paweł Szmytkowski, Krystyna Zawora, Paulina Wasilewska.

[obrazek]


Teatr ZOŒKA „Kartoteka Rozrzucona”


Spektakl powstał na podstawie "Kartoteki" Tadeusza Różewicza. Został zrealizowany przez klasę o profilu artystycznym 86. L.O. im Batalionu Zoœka w Warszawie.

[obrazek]


Teatr FIAKIER „Nauka Chodzenia”


Był to spektakl  inspirowany twórczoœciš Andrzeja Bursy stanowišcy poetyckš wizję zmagania się młodego człowieka z rzeczywistoœciš. Teatr Fiakier tworzš licealiœci i studenci:  Barbara Œwištek, Natalia Niemira, Monika Pawlicka, Jakub Stykowski, Kornel Rzezak, Zuzanna Kopcińska, Łukasz Zgórka, Michał Kłoda, Paulina Boniecka,Laura Balajcza.

[obrazek]


warsztaty teatralno-filmoweW 2014 roku przygotowaliœmy dla uczestników ŁATY wyjštkowš niespodziankę! Po prezentacji spektakli przygotowanych przez zespoły rozpoczęliœmy warsztaty prowadzone przez poklatkowo.pl na czele z Magdš Bryll i Martš Stróżyckš.


[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

uroczyste wręczenie nagród ŁATA 2014

[obrazek]

[obrazek]

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki