Termin składania prac w konkursie został wydłużony do 7 paŸdziernika 2016 r. 
 koncert finałowy 27.10.2016 o godz. 18.00

Burmistrz Łomianek, Tomasz Dšbrowski
oraz Centrum Kultury w Łomiankach ogłaszajš
IV Konkurs Poetycki im. Adama Asnyka

[obrazek]

Regulamin Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do autorów mieszkajšcych na terenie gminy Łomianki. Tematyka nadsyłanych prac jest dowolna, jednak szczególnie mile widziane będš utwory inspirowane twórczoœciš patrona Adama Asnyka, a także wiersze nawišzujšce do miłoœci Ojczyzny, zwłaszcza naszej Małej Ojczyzny - Łomianek. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech utworów poetyckich w trzech egzemplarzach maszynopisu, lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogš być wczeœniej nagradzane ani publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). 

3. Organizatorzy nie ograniczajš iloœci zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołšczyć zaklejonš kopertę podpisanš tak samo jak teksty, zawierajšcš następujšce informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail oraz podpisane oœwiadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu.

5. Prace należy nadsyłać do dnia 7 paŸdziernika 2016 roku na adres: Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki z dopiskiem "IV Konkurs Poetycki im. Adama Asnyka", lub przekazać do recepcji Centrum Kultury. Prace, które organizatorzy konkursu otrzymajš po terminie, nie będš brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Nadesłanych prac Organizatorzy nie zwracajš.

7. Uczestnicy Konkursu będš podzieleni na następujšce kategorie wiekowe:
I kategoria - klasy I-III szkoły podstawowej 
II kategoria - klasy IV-VI szkoły podstawowej
III kategoria - wszystkie klasy gimnazjum
IV kategoria - wszystkie klasy liceum
V kategoria - doroœli

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 18 czerwca 2016 roku w Centrum Kultury w Łomiankach (ul. Wiejska 12 a, Łomianki). O dokładnym terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostanš powiadomieni specjalnym zaproszeniem. 

9. Organizatorzy zapewniajš nagrody w postaci atrakcyjnych nagród rzeczowych.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłšcznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłajš nagród pocztš.

11. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

12. Organizatorzy dołożš wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będš przysługiwały dodatkowe honoraria.

13. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator.

Organizator:
Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki
tel. 22 751 35 02
NIP 118-12-62-068
ck@kultura.lomianki.pl
www.kultura.lomianki.pl
facebook.com/artlomianki


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki