Konkurs Fotograficzny 
"CyKnij Lato"

[obrazek]

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomianek do wzięcia udziału w naszym wakacyjnym konkursie fotograficznym.

Regulamin
Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Łomianki. Tematyka zdjęć powinna być zwišzana z okresem wakacyjnym.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie czterech zdjęć. Prace te muszš być autorstwa osoby zgłaszajšcej, nie powinny być przetwarzane w programie graficznym, i nie mogš być wczeœniej publikowane.
3. Do prac należy dołšczyć następujšce informacje: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz wiek.
4. Prace należy wysyłać e-mailem na adres: konkurs.foto@kultura.lomianki.pl
5. Nadsyłane zdjęcia powinny być jak najlepszej rozdzielczoœci, umożliwiajšcej póŸniejszy wydruk do celów organizacji wystawy.
6. Jury powołane przez Dyrektora Centrum Kultury, spoœród nadesłanych zdjęć będzie wybierało zdjęcia, które będš na bieżšco publikowane na profilach społecznoœciowych Organizatorów, tj.: Facebook i Twitter.
7. Zdjęcia, które na portalach społecznoœciowych będš cieszyły się największym zainteresowaniem (polubienia, udostępnienia, wyœwietlenia, komentarze), Jury podda ocenie, a ich autorom przyzna nagrody.
8. Nagrodzone prace wezmš udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w centrum handlowym Auchan Łomianki. Za publikację nie będzie przysługiwać dodatkowe honorarium.
9. Na prace czekamy do 13. wrzeœnia 2016. Ogłoszenie wyników konkursu obędzie się w drugiej połowie wrzeœnia 2016.
10. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureaci zostanš powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Informacja ta będzie również dostępna na stronie internetowej Centrum Kultury w Łomiankach (www.kultura.lomianki.pl)
Nagroda za zajęcie 1. miejsca - 300 PLN, 2. miejsca - 200 PLN, 3.
miejsca - 100 PLN.
11. Sprawy nie ujęte Regulaminem i sprawy sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator (Centrum Kultury w  Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
13. Osoby bioršce udział w konkursie akceptujš warunki okreœlone w Regulaminie.[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2017 CK Lomianki