Konkurs Fotograficzny 
"CyKnij Jesie"

[obrazek]


Zapraszamy wszystkich mieszkacw omianek do wzicia udziau w naszymkonkurs ie fotograficznym.

Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do mieszkacw gminy omianki. Tematyka zdj powinna by zwizana z okresem jesiennym.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesanie maksymalnie czterech zdj. Prace te musz by autorstwa osoby zgaszajcej, nie powinny by przetwarzane w programie graficznym, i nie mog by wczeniej publikowane. Kada praca powinna by opatrzona tytuem i informacj o tym, gdzie zdjcie zostao wykonane.
3. Do prac naley doczy nastpujce informacje: imi i nazwisko, dokadny adres zamieszkania, numer telefonu oraz wiek.
4. Prace naley wysya e-mailem na adres: konkurs.foto@kultura.lomianki.pl
5. Nadsyane zdjcia powinny by jak najlepszej rozdzielczoci, umoliwiajcej pniejszy wydruk do celw organizacji wystawy.
6. Jury powoane przez Dyrektora Centrum Kultury, spord nadesanych zdj bdzie wybierao zdjcia, ktre bd na bieco publikowane na profilach spoecznociowych Organizatorw, tj.: Facebook i Twitter.
7. Zdjcia, ktre na portalach spoecznociowych bd cieszyy si najwikszym zainteresowaniem (polubienia, udostpnienia, wywietlenia, komentarze), Jury podda ocenie, a ich autorom przyzna nagrody.
8. Nagrodzone prace wezm udzia w wystawie pokonkursowej. Za publikacj nie bdzie przysugiwa dodatkowe honorarium.
9. Na prace czekamy do 21. listopada 2016. Ogoszenie wynikw konkursu obdzie si pod koniec listopada.
10. Informacja o wynikach konkursu bdzie dostpna na stronie internetowej Centrum Kultury w omiankach (www.kultura.lomianki.pl), a o dokadnym terminie wrczenia nagrd laureaci zostan powiadomieni drog mailow lub telefoniczn. Nagroda za zajcie 1. miejsca - 300 PLN, 2. miejsca - 200 PLN, 3.
miejsca - 100 PLN.
11. Sprawy nie ujte Regulaminem i sprawy sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator (Centrum Kultury w  omiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 omianki).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
13. Osoby biorce udzia w konkursie akceptuj warunki okrelone w Regulaminie.
Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki