Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
Program edukacji społeczno-przyrodniczej
Projekt współfinansowany ze œrodków gminy Łomianki
15 marca 2017 r., ogodzinie 9.00 i 10.00
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]
 
Fundacja ART. Aktywni Razem Twórczo pozyskała w tym półroczu œrodki na realizację pilotażowego cyklu dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy Łomianki. Zapraszamy 50 dzieci z Państwa placówki do udziału w pierwszym spotkaniu "Madagaskar - Jak się bawiš mali Malgasze?" z podróżnikiem Arkadiuszem Ziembš, zdobywcš nagrody Kolosy 2008 oraz Traveler nagrody National Geographic Traveler 2012.
Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 45-60 minut. W trakcie przewidujemy również animację plastycznš oraz materiały edukacyjne dla dzieci. Udział jest nieodpłatny. Szczególnie goršco zapraszamy dzieci z rodzin wielodzietnych, niezamożnych.

Spotkania będš organizowane w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach w dniach: 15. marca
19. kwietnia i 17. maja o godzinie 9.00 i 10.00 (maksymalna liczba dzieci w każdej grupie - 50). 

Obowišzujš wczeœniejsze zgłoszenia zawierajšce:
nazwę placówki i adres
imię i nazwisko nauczyciela koordynujacego oraz telefon kontaktowy 
iloœć zgłoszonych dzieci ( max. 55 dzieci )
na adres biuro@fundacjaart.org lub telefonicznie 517 481 217

Akademii Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci od 4 roku życia. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy o œwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci,
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej,
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych,
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata,
-motywowanie do nauki języków obcych,


[obrazek]

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki