Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
Program edukacji społeczno-przyrodniczej
Projekt współfinansowany ze œrodków gminy Łomianki
19 kwietnia 2017 r., ogodzinie 9.00 i 10.00
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]
 
Fundacja ART. Aktywni Razem Twórczo pozyskała w tym półroczu œrodki na realizację pilotażowego cyklu dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy Łomianki.
Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 45-60 minut. W trakcie przewidujemy również animację plastycznš oraz materiały edukacyjne dla dzieci. Udział jest nieodpłatny. Szczególnie goršco zapraszamy dzieci z rodzin wielodzietnych, niezamożnych.
Spotkania będš organizowane w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach w dniach: 
19. kwietnia i 17. maja o godzinie 9.00 i 10.00 (maksymalna liczba dzieci w każdej grupie - 50). 

Obowišzujš wczeœniejsze zgłoszenia zawierajšce:
nazwę placówki i adres
imię i nazwisko nauczyciela koordynujacego oraz telefon kontaktowy 
iloœć zgłoszonych dzieci ( max. 55 dzieci )
na adres biuro@fundacjaart.org lub telefonicznie 517 481 217.

Akademii Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci od 4 roku życia. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy o œwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci,
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej,
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych,
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata,
-motywowanie do nauki języków obcych,


[obrazek]
Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki