Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
Program edukacji społeczno-przyrodniczej
Projekt współfinansowany ze œrodków gminy Łomianki
19 kwietnia 2017 r., ogodzinie 9.00 i 10.00
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]
 
Fundacja ART. Aktywni Razem Twórczo pozyskała w tym półroczu œrodki na realizację pilotażowego cyklu dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy Łomianki.
Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 45-60 minut. W trakcie przewidujemy również animację plastycznš oraz materiały edukacyjne dla dzieci. Udział jest nieodpłatny. Szczególnie goršco zapraszamy dzieci z rodzin wielodzietnych, niezamożnych.
Spotkania będš organizowane w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach w dniach: 
19. kwietnia i 17. maja o godzinie 9.00 i 10.00 (maksymalna liczba dzieci w każdej grupie - 50). 

Obowišzujš wczeœniejsze zgłoszenia zawierajšce:
nazwę placówki i adres
imię i nazwisko nauczyciela koordynujacego oraz telefon kontaktowy 
iloœć zgłoszonych dzieci ( max. 55 dzieci )
na adres biuro@fundacjaart.org lub telefonicznie 517 481 217.

Akademii Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci od 4 roku życia. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy o œwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci,
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej,
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych,
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata,
-motywowanie do nauki języków obcych,


[obrazek]
Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki