Obchody Narodowego Dnia Życia w Łomiankach
Spotkanie PRO LIVE z Rebeccš Kiessling
18 marca 2017 r., po monodramie "O matko z córkš"
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]

Po monodramie "O matko z córkš", serdecznie zapraszamy na spotkanie z Rebeccš Kiessling.

Rebecca Kiessling urodziła się 22 lipca 1969 r. w Michigan. Jest prawnikiem zajmujšcym się prawem rodzinnym oraz aktywistš pro-life. Jej działalnoœć nakierowana jest przede wszystkim na zakończenie prawnej dopuszczalnoœci dokonywania aborcji wobec nienarodzonych dzieci, poczętych w wyniku gwałtu.
Wychowała się w żydowskiej rodzinie. W wieku 19 lat dowiedziała się od dopiero co poznanej, biologicznej matki, że jest dzieckiem poczętym w wyniku gwałtu oraz że nie została zabita w okresie prenatalnym przede wszystkim ze względu na istniejšcy ówczeœnie zakaz aborcji.

Po tym doœwiadczeniu, Rebecca Kiessling zaangażowała się w amerykański ruch pro-life.
Jest prezesem pozarzšdowej organizacji „Save the 1”, skupiajšcej mówców i trenerów, majšcej na celu edukowanie społeczeństwa na rzecz koniecznoœci pełnej ochrony życia nienarodzonego, bez jakichkolwiek wyjštków i kompromisów, a także ukazywanie wartoœci każdego życia ludzkiego, bez względu na sposób, w jaki zostało poczęte. Członkowie „Save the 1” sš zapraszani na konferencje i wykłady dotyczšce aborcji.

Sama Rebecca Kiessling ma bogate doœwiadczenie mówcy. Występowała wielokrotnie przed audytorium uniwersyteckim, zarówno w Michigan, jak i w innych stanach, a ponadto m.in. w Kanadzie, Australii oraz Europie – Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech. Wypowiadała się wielokrotnie dla amerykańskich mediów, m.in. CNN, CBN, CBS czy FOX2, a ponadto przed stanowymi organami ustawodawczymi. Jej wystšpienia dotyczš kwestii ochrony życia nienarodzonego, adopcji oraz zwišzanych z nimi zagadnień filozoficznych, prawnych, społecznych. 

Jest autorem punktowanego eseju filozoficznego pt.: “The Right of the Unborn Child Not to be Unjustly Killed - a philosophy of rights approach”. Prowadzi warsztaty pt. “An Abortion-Minded Client’s Life-Giving Legal Options”, bazujšce na prawie stanowym Michigan. Jest członkiem rady doradczej Crossroads Pregnancy Center. Jako praktykujšcy prawnik, zajmowała się m.in. frozen embryo case oraz reprezentowała matki pozwane za niedokonanie aborcji.

Rebecca Kiessling odwiedzi Polskę po raz pierwszy. W swoich wystšpieniach poruszy kwestie prawa człowieka do życia, koniecznoœci prawnej ochrony nienarodzonych dzieci już od momentu poczęcia, jednakowej godnoœci ludzkiej bez względu na okolicznoœci poczęcia oraz stan zdrowia. Wystšpi z wykładami w kilku miastach Polski, spotykajšc się ze studentami, dziennikarzami, działaczami pro-life oraz politykami.


24 marca- NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA

Narodowy Dzień Życia jest œwiętem obchodzonym w Polsce co roku, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwała z dnia 27 sierpnia 2004 roku.
Celem œwięta jest propagowanie odpowiedzialnoœci za założenie rodziny, zachęcanie do zakładania rodzin oraz uwrażliwienie na dar życia.
Rodzina – zwišzek kochajšcych się kobiety i mężczyzny obdarzonych dziećmi – jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzšcych jš osób. 
Silna rodzina jest najważniejszym twórcš kapitału ludzkiego, będšcego głównym zasobem nowoczesnych społeczeństw.
Zależy nam na pozytywnym przekazie, promocji dobrych wzorów i budowaniu pozytywnego klimatu wokół Rodziny. 
22.02.2012 w Łomiankach pod patronatem Burmistrza Tomasza Dšbrowskiego został powołany „Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia”
W skład Komitetu weszli dyrektorzy szkół, przedstawiciele Wydziału Studiów nad Rodzinš, Miejskiego Domu Kultury, oraz  łomiankowskich stowarzyszeń i wspólnot koœcielnych.

Program obchodów Narodowego Dnia Życia w Łomiankach w 2017 r.
Temat: „Każde życie jest dobre”

18-19 marca - Kongres Rodziny  „Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie”
19  i 26 marca - Wystawa  „Krótka historia dlaczego każde życie jest dobre” -  Koœciół Œw. Małgorzaty   w Łomiankach
18-25 marca - Wystawa  „Krótka historia dlaczego każde życie jest dobre” - Centrum Kultury w               Łomiankach   
23.03-18.04   - Wystawa „Abp Kazimierz Majdański - obrońca życia i rodziny"
Promocja  ksišżek abp K. Majdańskiego”- Biblioteka Publiczna w  Łomiankach
18 marca - godz. 17.30 Monodram  „O matko z córkš” Angeliki Olszewskiej - Centrum Kultury w Łomiankach 
18 marca  - godz. 18.30  Wykład „Ocalić każdego” Rebecca Kiessling. Centrum Kultury w  Łomiankach
22, 25 i 29 marca -  godz. 10.00-12.00  Dni otwarte w Domu Narodzin Œwiętej Rodziny - poród aktywny w praktyce: panel dyskusyjny na podstawie filmu G. Brauna „Nie o Mary Wagner” ul. Polna 28 (www.dom-narodzin.pl

[obrazek]


[obrazek]
[obrazek]
[obrazek]
[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki