Konkurs Fotograficzny
"CyKnij Wiosn"
zgoszenia do koca maja

[obrazek]

Zapraszamy wszystkich mieszkacw omianek do wzicia udziau w naszym konkursie fotograficznym.

Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do mieszkacw gminy omianki. Tematyka zdj powinna by zwizana z okresem wiosennym.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesanie maksymalnie dwch zdj, w jednym mailu. 
Prace te musz by autorstwa osoby zgaszajcej, nie powinny by przetwarzane w programie graficznym, i nie mog by wczeniej publikowane. Kada praca powinna by opatrzona tytuem i informacj o tym, gdzie zdjcie zostao wykonane.
3. Do prac naley doczy nastpujce informacje: imi i nazwisko, dokadny adres zamieszkania, numer telefonu oraz wiek.
4. Prace naley wysya e-mailem na adres: konkurs.foto@kultura.lomianki.pl
5. Nadsyane zdjcia powinny by jak najlepszej rozdzielczoci, umoliwiajcej pniejszy wydruk do celw organizacji wystawy.
6. Nadesane zdjcia bd na bieco publikowane na profilach spoecznociowych Organizatorw, tj.: Facebook lub Twitter.
7. Zdjcia, ktre na portalach spoecznociowych bd cieszyy si najwikszym zainteresowaniem (polubienia, udostpnienia, wywietlenia, komentarze), Jury powoane przez Dyrektora Centrum Kultury podda ocenie, a ich autorom przyzna nagrody.
8. Nagrodzone prace wezm udzia w wystawie pokonkursowej. Za publikacj nie bdzie przysugiwa dodatkowe honorarium.
9. Na prace czekamy do 31. maja 2017. Ogoszenie wynikw konkursu obdzie si z pocztkiem czerwca.
10. Informacja o wynikach konkursu bdzie dostpna na stronie internetowej Centrum Kultury w omiankach (www.kultura.lomianki.pl), a o dokadnym terminie wrczenia nagrd laureaci zostan powiadomieni drog mailow lub telefoniczn. Nagroda za zajcie 1. miejsca - 300 PLN, 2. miejsca - 200 PLN, 3.
miejsca - 100 PLN.
11. Sprawy nie ujte Regulaminem i sprawy sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator (Centrum Kultury w  omiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 omianki).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
13. Osoby biorce udzia w konkursie akceptuj warunki okrelone w Regulaminie.Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki