Konkurs Fotograficzny
"CyKnij Wiosnę"
zgłoszenia do końca maja

[obrazek]

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomianek do wzięcia udziału w naszym konkursie fotograficznym.

Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Łomianki. Tematyka zdjęć powinna być zwišzana z okresem wiosennym.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie dwóch zdjęć, w jednym mailu. 
Prace te muszš być autorstwa osoby zgłaszajšcej, nie powinny być przetwarzane w programie graficznym, i nie mogš być wczeœniej publikowane. Każda praca powinna być opatrzona tytułem i informacjš o tym, gdzie zdjęcie zostało wykonane.
3. Do prac należy dołšczyć następujšce informacje: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu oraz wiek.
4. Prace należy wysyłać e-mailem na adres: konkurs.foto@kultura.lomianki.pl
5. Nadsyłane zdjęcia powinny być jak najlepszej rozdzielczoœci, umożliwiajšcej póŸniejszy wydruk do celów organizacji wystawy.
6. Nadesłane zdjęcia będš na bieżšco publikowane na profilach społecznoœciowych Organizatorów, tj.: Facebook lub Twitter.
7. Zdjęcia, które na portalach społecznoœciowych będš cieszyły się największym zainteresowaniem (polubienia, udostępnienia, wyœwietlenia, komentarze), Jury powołane przez Dyrektora Centrum Kultury podda ocenie, a ich autorom przyzna nagrody.
8. Nagrodzone prace wezmš udział w wystawie pokonkursowej. Za publikację nie będzie przysługiwać dodatkowe honorarium.
9. Na prace czekamy do 31. maja 2017. Ogłoszenie wyników konkursu obędzie się z poczštkiem czerwca.
10. Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna na stronie internetowej Centrum Kultury w Łomiankach (www.kultura.lomianki.pl), a o dokładnym terminie wręczenia nagród laureaci zostanš powiadomieni drogš mailowš lub telefonicznš. Nagroda za zajęcie 1. miejsca - 300 PLN, 2. miejsca - 200 PLN, 3.
miejsca - 100 PLN.
11. Sprawy nie ujęte Regulaminem i sprawy sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator (Centrum Kultury w  Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki).
12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
13. Osoby bioršce udział w konkursie akceptujš warunki okreœlone w Regulaminie.Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki