Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich
ŁATA 2017
14 czerwca 2017 r. od godz. 10.00

[obrazek]

I. Organizatorem przeglšdu jest Centrum Kultury w Łomiankach.
Termin wydarzenia:  14 czerwca 2017
Przeglšd  ŁATA 2017 będzie składał się z kilku częœci*: 
- prezentacji spektakli od godz. 10.00
- spotkania poszczególnych grup teatralnych z jury
- warsztatów teatralnych (należy zadeklarować chęć uczestnictwa)
- uroczystego wręczenia dyplomów 

II. Cele Przeglšdu to: 
- przeżycie przez uczestników inspirujšcej przygody z teatrem 
- konfrontacja dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych 
- inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych œrodków wyrazu 
- rozwijanie œwiadomoœci scenicznej 
- możliwoœć wymiany doœwiadczeń artystycznych 

III. Warunki uczestnictwa:
-  udział w przeglšdzie jest bezpłatny
- w przeglšdzie mogš wzišć udział teatry dziecięce i młodzieżowe (dozwolone sš różnorodne formy teatralne)
- czas trwania widowiska maksymalnie 30 min. (w wypadku dłuższych form scenicznych należy zaprezentować ich fragment) 
- jeden teatr może wystawić jeden spektakl
- czas rozstawiania scenografii to nie więcej niż 10 min. 
- zaproszone grupy teatralne dostarczajš czytelnie wypełnionš kartę zgłoszenia do 2 czerwca 2017r. , w jeden z poniżej wymienionych sposobów: 
- osobiœcie na adres Centrum Kultury w Łomiankach, 05-092 Łomianki ul. Wiejska 12a 
- lub przesyłajšc skan wypełnionych dokumentów drogš elektronicznš na adres :  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl (w tytule prosimy wpisać „ŁATA 2017”) 

- o zakwalifikowaniu się zespoły teatralne zostanš poinformowane drogš mailowš do 2 czerwca 2017 r. 
- placówki zgłaszajšce zespoły do udziału w przeglšdzie oraz twórcy spektaklu wyrażajš zgodę na rejestrację fotograficznš spektakli oraz na wykorzystywanie powstałej dokumentacji w celach promocyjnych
-organizator ustala kolejnoœć prezentacji spektakli


IV. Organizator zapewnia zespołom: 
- obsługę technicznš widowiska (profesjonalnie wyposażonš salę widowiskowš i miejsce na przygotowanie się do występu) 
- indywidualne konsultacje z jurorami przeglšdu 
- poczęstunek
- otrzymanie przez każdy zespół pamištkowego dyplomu 
- atmosferę niezapomnianej, twórczej zabawy teatralne
- udział w warsztatach teatralnych

V. Jury będzie oceniać spektakle według poniższych kryteriów:  
- dobór repertuaru 
- opracowanie dramaturgiczne i reżyserskie 
- ogólny wyraz artystyczny

VI. Wyróżniona przez jury grupa teatralna będzie miała możliwoœć zaprezentowania spektaklu w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach na otwartym pokazie w póŸniejszym, uzgodnionym z organizatorem terminie. 

.................................................................................................................................................................................

* ramowy plan przeglšdu może ulec zmianie o czym uczestnicy zostanš poinformowani po zakwalifikowaniu się na wydarzenie

Szczegółowe informacje dostępne sš na stronie internetowej:
 www.kultura.lomianki.pl , e-mail: ck@kultura.lomianki.pl 

Koordynator projektu: Aleksandra Bednarska-Paparo,  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl, tel. 509-866-897


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZEŃ


[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki