omiankowskie Atrakcje Teatrw Amatorskich
ATA 2017
14 czerwca 2017 r. od godz. 10.00

[obrazek]

I. Organizatorem przegldu jest Centrum Kultury w omiankach.
Termin wydarzenia:  14 czerwca 2017
Przegld  ATA 2017 bdzie skada si z kilku czci*: 
- prezentacji spektakli od godz. 10.00
- spotkania poszczeglnych grup teatralnych z jury
- warsztatw teatralnych (naley zadeklarowa ch uczestnictwa)
- uroczystego wrczenia dyplomw 

II. Cele Przegldu to: 
- przeycie przez uczestnikw inspirujcej przygody z teatrem 
- konfrontacja dokona teatrw dziecicych i modzieowych 
- inspirowanie do twrczych poszukiwa nowych rodkw wyrazu 
- rozwijanie wiadomoci scenicznej 
- moliwo wymiany dowiadcze artystycznych 

III. Warunki uczestnictwa:
-  udzia w przegldzie jest bezpatny
- w przegldzie mog wzi udzia teatry dziecice i modzieowe (dozwolone s rnorodne formy teatralne)
- czas trwania widowiska maksymalnie 30 min. (w wypadku duszych form scenicznych naley zaprezentowa ich fragment) 
- jeden teatr moe wystawi jeden spektakl
- czas rozstawiania scenografii to nie wicej ni 10 min. 
- zaproszone grupy teatralne dostarczaj czytelnie wypenion kart zgoszenia do 2 czerwca 2017r. , w jeden z poniej wymienionych sposobw: 
- osobicie na adres Centrum Kultury w omiankach, 05-092 omianki ul. Wiejska 12a 
- lub przesyajc skan wypenionych dokumentw drog elektroniczn na adres :  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl (w tytule prosimy wpisa ATA 2017) 

- o zakwalifikowaniu si zespoy teatralne zostan poinformowane drog mailow do 2 czerwca 2017 r. 
- placwki zgaszajce zespoy do udziau w przegldzie oraz twrcy spektaklu wyraaj zgod na rejestracj fotograficzn spektakli oraz na wykorzystywanie powstaej dokumentacji w celach promocyjnych
-organizator ustala kolejno prezentacji spektakli


IV. Organizator zapewnia zespoom: 
- obsug techniczn widowiska (profesjonalnie wyposaon sal widowiskow i miejsce na przygotowanie si do wystpu) 
- indywidualne konsultacje z jurorami przegldu 
- poczstunek
- otrzymanie przez kady zesp pamitkowego dyplomu 
- atmosfer niezapomnianej, twrczej zabawy teatralne
- udzia w warsztatach teatralnych

V. Jury bdzie ocenia spektakle wedug poniszych kryteriw:  
- dobr repertuaru 
- opracowanie dramaturgiczne i reyserskie 
- oglny wyraz artystyczny

VI. Wyrniona przez jury grupa teatralna bdzie miaa moliwo zaprezentowania spektaklu w sali widowiskowej Centrum Kultury w omiankach na otwartym pokazie w pniejszym, uzgodnionym z organizatorem terminie. 

.................................................................................................................................................................................

* ramowy plan przegldu moe ulec zmianie o czym uczestnicy zostan poinformowani po zakwalifikowaniu si na wydarzenie

Szczegowe informacje dostpne s na stronie internetowej:
 www.kultura.lomianki.pl , e-mail: ck@kultura.lomianki.pl 

Koordynator projektu: Aleksandra Bednarska-Paparo,  aleksandra.bednarska-paparo@kultura.lomianki.pl, tel. 509-866-897


POBIERZ KART ZGOSZE


[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki