Kalendariumrss

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 16.30. ICDS w Łomiankach

22 marca

Spektakl Teatralny Kłamstwo, godz. 19.00. ICDS w Łomiankach

23 marca

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

24 marca

Spektakl dla dzieci: Wielkanocna Przygoda Krówki Matyldy. ICDS w Łomiankach

25 marca

Recital piosenek Osieckiej, Grechuty i Kaczmarskiego: Œwiat w Obłokach. Wstęp wolny

25 marca

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci

26 marca

Wielkanoc u Burmistrza. Plac przed Urzędem Miejskim. Wstęp wolny

6 kwietnia

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

13 kwietnia

Akademia Odkrywcy im Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

15 kwietnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Spotkanie z polskš Dr Dolittle Gosiš Zdziechowskš

16 kwietnia

Stand up: Piotr Szwedes w programie Godzina z Pożycia Mężczyzny

29 kwietnia

Kabaret Nowaki w programie Œmiechokalipsa. ICDS w Łomiankach

11 maja

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika. Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

11 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: uroczyste zakończenie projektu, dofinansowanego z dotacji Gminy Łomianki

25 maja

Przez Siedem Kontynentów: projekt edukacyjny dla dzieci dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki

14 wrzeœnia

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

12 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

26 paŸdziernika

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika: projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny

9 listopada

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika;projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki. Wstęp wolny.


Akademia Odkrywcy im. Tony Halika
13. kwietnia 2018 r.
"Ekologia-gramy w zielone" o godz. 11.00
"Antarktyda-tam, gdzie ptaki noszš fraki" o godz. 12.30
Spotkanie prowadzi dr Mikołaj Golachowski


[obrazek]
 
Fundacja ART. Aktywni Razem Twórczo pozyskała w tym roku œrodki na realizację pilotażowego cyklu dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy Łomianki. Zapraszamy dzieci z Państwa placówki do udziału w pierwszym spotkaniu.
Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 60 minut. W trakcie przewidujemy materiały edukacyjne dla dzieci. Udział jest nieodpłatny. Szczególnie goršco zapraszamy dzieci z rodzin wielodzietnych, niezamożnych. Pierwsze zajęcia już 13.04.2018 

Projekt dofinansowany ze œrodków Gminy Łomianki 

Obowišzujš wczeœniejsze zgłoszenia zawierajšce:
nazwę placówki i adres
imię i nazwisko nauczyciela koordynujacego oraz telefon kontaktowy 
iloœć zgłoszonych dzieci ( max. 50 dzieci )
na adres biuro@fundacjaart.org lub telefonicznie 517 481 217.
.......................................................................................................................................................

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci w wieku 4-7 lat. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy o œwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata
- motywowanie do nauki języków obcych

Terminarz spotkań:
13.04.2018 g.11.00 „ Ekologia- gramy w zielone” z dr Mikołajem Golachowskim. 
13.04.2018 g.12.30  „ Antarktyka – tam gdzie ptaki noszš fraki” spotkanie z dr Mikołajem Golachowskim , podróżnikiem i biologiem na co dzień pracujšcy na Anatraktyce.
11.05.2018 g.9.30 i 10.30 „ Australia- magiczne Uluru ” interaktywne spotkanie i warsztaty  z  podróżniczkš, Anitš Czerner- Lebedow. 
14.09.2018 g.9.30 i 11.oo „ Meksyk” spotkanie z Kasiš Biernackš, speleologiem, podróżniczkš, dziennikarkš , odkrywcš jaskiń.
12.10 g. 9.30 i 10.30 „ Japonia” spotkanie z podróżniczkš Agnieszkš Stryczek  połšczone z pokazem i degustacjš. Prowadzenie Agnieszka Stryczek.
26.10 g.9.30 i 10.30 „ Hola, como estas. Warszaty hiszpańskie z Claudiš Carendas” – podróżniczkš, pilotkš wycieczek po Kolumbii,  laureatkš nagrody Traveler 2007. 
9.11. g.9.30 i 10.30 „ Ameryka Indiańska” warsztaty z Dominikiem Bacem- podróżnikiem, żeglarzem, pilotem wycieczek.
9.11 g.12.00 – 13.30 koncert finałowy „ Z piosenkš przez œwiat” w wykonaniu Andrzeja Brzeskiego i Floriana Ciborowskiego , podsumowanie projektu , otwarcie wystawy poprojektowej.
W ramach projektu przewidziana jest również gra terenowa -  czerwiec 2018.

Zgłoszenia  grup  dzieci w wieku 4- 7 lat 
emailowo biuro@funadacja.art.org  lub telefonicznie 517 481 217 
Wstęp bezpłatny tylko po wczeœniejszym zgłoszeniu!
Projekt dofinansowany z dotacji Gminy Łomianki 


[obrazek]

 

Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki