Akademia Odkrywcy im. Tony Halika Wielki Finał
9. listopada 2018 r. o godz. 12.00
Koncert Finałowy "Z piosenkš przez Œwiat"
w wykonaniu Andrzeja Brzeskiego i Floriana Ciborowskiego
Centrum Kultury w Łomiankach
wstęp wolny

[obrazek]

[obrazek]


Zapraszamy 9.11.2018, o godzinie 12.00, w ramach podsumowania zapraszamy na koncert finałowy,  "Z piosenkš przez œwiat" w wykonaniu Andrzeja Brzeskiego i Floriana Ciborowskiego.
 
Fundacja ART. Aktywni Razem Twórczo pozyskała w tym roku œrodki na realizację pilotażowego cyklu dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych na terenie gminy Łomianki. Zapraszamy 50 dzieci z Państwa placówki do udziału w pierwszym spotkaniu.
Przewidywany czas trwania spotkania to ok.60 minut. W trakcie przewidujemy materiały edukacyjne dla dzieci. Udział jest nieodpłatny. Szczególnie goršco zapraszamy dzieci z rodzin wielodzietnych, niezamożnych.

................................................................................................................................................................

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika jest projektem edukacyjnym skierowanym do dzieci w wieku 4-7 lat. Akademia składa się z cyklu spotkań z polskimi podróżnikami, odkrywcami i naukowcami, popularyzujšcymi swoje pasje w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Wykładowcy Akademii to autorzy artykułów w prestiżowych czasopismach podróżniczych  oraz autorzy i wydawcy ksišżek o tej tematyce. Podczas spotkań z dziećmi wykorzystujš autorskie zdjęcia, filmy, nagrania dŸwiękowe i egzotyczne eksponaty przywiezione z podróży.

Cele projektu:
- rozwijanie dzięcięcej wiedzy o œwiecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ciekawoœci, aktywnoœci i samodzielnoœci
- rozwijanie œwiadomoœci ekollogicznej i przyrodniczej
- wprowadzanie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych
- budowanie œwiadomoœci przynależnoœci do grup narodowych i etnicznych oraz budowanie postawy tolerancjii dla różnorodnoœci œwiata
- motywowanie do nauki języków obcych Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki