Potańcówka na Deskach
9. czerwca 2018 r. o godz. 19.00
plac przed Urzędem Miasta
ul. Warszawska 71

[obrazek]

Miła atmosfera, wspaniała muzyka i roztańczeni mieszkańcy - tak wyglšdajš nasze sobotnie imprezy taneczne. Zapraszamy do pogłębiania przyjaŸni sšsiedzkich w czasie wspólnej zabawy na kolejnych Potańcówkach. 


REGULAMIN

KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE


§1

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Łomiankach, Wiejska 12a, 05-092 Łomianki.


2. Konkursy na najlepsze przebranie odbywać się będš w okresie ok 26 maja do 9 wrzeœnia 2018 r..


§2


1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawszego przebrania, zwišzanego z tematykš potańcówki, wykonanego według własnego pomysłu oraz jego prezentacja podczas „Potańcówki na deskach”. 2. Cele konkursu:


- rozwijanie kreatywnoœci i wyobraŸni,


- pogłębianie umiejętnoœci plastycznych i manualnych,


- pogłębianie więzi rodzinnych, sšsiedzkich przy wspólnym tworzeniu dzieła,§3

Uczestnicy


1.Uczestnikami konkursu mogš być wszyscy uczestnicy Potańcówki, którzy wykonali własnoręcznie przebranie.§4

Warunki udziału


1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków.


2. Wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał skóropodobny, drewno, płyta pilœniowa, wiklina, folia itp.).


3. W konkursie nie będš oceniane stroje i przebrania, które zostały zakupione w sklepie (tzn. takie, które nie zostały wykonane własnoręcznie wg. własnego pomysłu).


4. Dokonanie zgłoszenia możliwe będzie u DJ’a prowadzšcego imprezę do godz. 19.30 oraz otrzymanie numeru startowego.§5

Przebieg konkursu


1. Uczestnicy konkursu wykonujš przebranie według własnego pomysłu z dowolnych materiałów.


2. W chwili ogłoszenia konkursu uczestnicy prezentujš przebranie na scenie w kolejnoœci otrzymanych numerów startowych.


3. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników konkursu komisja konkursowa dokonuje oceny poprzez oddanie głosu na przebranie, które jej zdaniem zasługuje na nagrodę. 


4. Komisję konkursowš wyłania Organizator.


5. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastšpi w czasie trwania imprezy.
§6

Kryteria oceny konkursu1. Przebrania będš oceniane według następujšcych kryteriów:


- kreatywnoœć i pomysłowoœć,


- estetyka wykonania stroju,


- wkład pracy.


2. Komisja Konkursowa, oceniajšc uczestników konkursu, przyzna nagrodę zgodnie z powyższymi kryteriami.
§7

Zasady przyznawania nagród


1. Organizator przewiduje nagrodę dla uczestnika, który przygotuje najlepsze przebranie


2. Decyzje Komisji Konkursowej sš ostateczne i nieodwołalne.§8

Ogłoszenie wyników


1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastšpi w dniu imprezy.


2. Laureat konkursu zobowišzany jest do osobistego odbioru nagrody.§9


1.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody. 


2. Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na to, iż Organizator Konkursu może wykorzystać wizerunek uczestnika w materiałach promocyjnych Organizatora, także tych powstałych na bazie utrwalonego przebiegu konkursu, oraz innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora.


3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora www.kultura.lomianki.pl oraz UM w Łomiankach www.lomianki.pl, a także na portalach społecznoœciowych i we wszelkich materiałach drukowanych.


4. Uczestnik konkursu ma prawo wglšdu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.


5. Regulamin konkursu opublikowany jest m.in na stronie internetowej www.kultura.lomianki.pl


6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.


Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):

1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Centrum Kultury w Łomiankach,

2) dane osobowe uczestnika konkursu nie będš przekazywane innym podmiotom, nie będš również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że uczestnik wyrazi na to odrębnš zgodę,

3) uczestnik posiada prawo dostępu do treœci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

4) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki