Kalendariumrss

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz piewam, czyli jestem.

23 sierpnia godz. 21:30

"Millerowie" - Letnie Kino Plenerowe

24 sierpnia godz. 19:00-22:00

DJ Marek Sierocki, Letnia Potacwka w Dziekanowie Lenym

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycignicie rki z Misj Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popoudniowa

Lipiec - sierpie 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzenia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktw Tradycyjnych

13 wrzenia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.1

14 wrzenia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "limakiem" Starost cz.2

15 wrzenia godz. 15:00

Eksplozja Kolorw Holi - omianki 2019

29 wrzenia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 padziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 padziernika godz. 20:00

Damian Ukeje Moje Boskie Buenos


Strefa Kibica w omiankach
14. czerwca-15. lipca 2018 r.
Scena Widowiskowa
przy Centrum Kultury

[obrazek]

Specjalnie z okazji Mistrzostw wiata 2018 w pice nonej, serdecznie zapraszamy do wsplnego kibicowania na placu przy nowej scenie plenerowej Centrum Kultury.
...............................................................................................................................................................

REGULAMIN IMPREZY KULTRURALNO-SPORTOWEJ POD NAZW STREFA KIBICA W OMIANKACH

Na czas imprezy kulturalno-sportowej Strefa Kibica trwajcej w dniach 14.06.2018 15.07.2018 roku wprowadza si nastpujcy regulamin obowizujcy wszystkich jej uczestnikw ("Regulamin").
Organizator: Centrum Kultury w omiankach z siedzib w omiankach (05-092) ul. Wiejska 12a, 
NIP 118-126-2068
Miejsce: teren przy scenie plenerowej ul. Wiejska 12a
Regulamin dostpny jest na stronie internetowej Centrum Kultury w omiankach (www.kultura.lomianki.pl), na Facebooku Centrum Kultury w omiankach oraz na stronie Urzdu Gminy w omiankach (www.lomianki.pl), a take w recepcji Centrum Kultury. 
I. POSTANOWIENIA OGLNE:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osb, ktre w okresie od 14 czerwca 2018r. do 15 lipca 2018r., bd uczestniczy w imprezie kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica. Kada osoba przebywajca na terenie imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica, w czasie trwania transmisji obowizana jest stosowa si do postanowie niniejszego Regulaminu. 
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczestwa imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica poprzez okrelenie zasad zachowania si osb przebywajcych na jej terenie. 
II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZDKOWE OBOWIZUJCE NA TERENIE IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWEJ POD NAZW "STREFA KIBICA":STREFY KIBICA:
1.Pokazy odbywajce si w ramach imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica maj charakter otwarty z ograniczon iloci miejsc. 
2. Teren imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica w omiankach stanowi dziaka o powierzchni 450 m2 wygrodzona barierkami oraz tamami ostrzegawczymi.
3.Wstp na teren imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica dla osb, ktre nie ukoczyy 13 roku ycia dozwolony jest wycznie pod opiek osoby dorosej lub po wczeniejszym wypenieniu przez opiekuna Owiadczenia zezwalajcego takiej osobie na przebywanie na terenie imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica bez opieki osoby dorosej (do pobrania na stronach www.lomianki.pl oraz www.kultura.lomianki.pl, a take w recepcji Centrum Kultury) i po przekazaniu go Organizatorowi. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru transmitowanych meczw. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania (w postaci zdj oraz filmw) imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica. Biorc udzia w imprezie, Uczestnicy wyraaj zgod na publikowanie swojego wizerunku na portalu spoecznociowym Facebook oraz na stronach internetowych Centrum Kultury w omiankach oraz Urzdu Gminy w omiankach. Zgodnie z ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 rozdz. 10, art. 81, pkt 2.). 
6. Teren imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica otwierany bdzie kadorazowo na 30 minut przed planowanym pocztkiem pierwszego spotkania, za zamykany bdzie 30 min. po zakoczeniu ostatniego w danym dniu meczu.
7. Wszystkie osoby, ktre znajduj si na terenie imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica zobowizane s zachowywa si w sposb niezagraajcy bezpieczestwu innych osb, a w szczeglnoci przestrzega postanowie Regulaminu oraz stosowa si do zalece pracownikw ochrony i przedstawicieli Organizatora, majcych na celu zapewnienie im bezpieczestwa i porzdku. 8. Organizator imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica jest uprawniony do utrwalenia przebiegu Imprezy, a w szczeglnoci zachowania si osb w niej uczestniczcych przy pomocy urzdze rejestrujcych obraz i dwik.
9. Organizator nie rekomenduje zabierania na imprez kulturalno-sportow pod nazw Strefa Kibica dzieci poniej 4 roku ycia z powodu natenia haasu i innych czynnikw, ktre mog wpyn na dyskomfort i zdrowie dziecka.
10. Zakazane jest: 
a) niszczenie oznacze i tablic informacyjnych, nonikw reklamowych, urzdze i sprztu znajdujcego si na terenie imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica, 
b) jakiekolwiek dziaanie, a w szczeglnoci rzucanie jakichkolwiek przedmiotw, mogcych stanowi zagroenie dla ycia, zdrowia lub bezpieczestwa osb przebywajcych na terenie imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica
c) rejestrowanie, wykorzystywanie i przesyanie dwiku, obrazu lub opisu imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica (jak rwnie wyniku i/lub statystyki) do uytku innego ni wycznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizj lub za porednictwem innych wspczesnych lub przyszych mediw, dwiku, obrazu, zdj, danych, opisu, nagra, wyniku lub statystyki z imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica w caoci lub w czci bd pomaganie innej osobie/innym osobom w takich dziaaniach.
d) spoywanie alkoholu przez osoby niepenoletnie 
e) spoywanie alkoholu i innych produktw spoywczych zakupionych poza terenem imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica 
11. Uczestnicy imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica, ktrzy wyrzdz szkod zobowizani bd do naprawy zniszczonego mienia lub zwrotu kosztw naprawy.
12. Uczestnicy imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica zobowizani s korzysta z pomieszcze sanitarnych wycznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 
13. Zabrania si: 
a) wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotw, 
b) wnoszenia materiaw wybuchowych, 
c) wnoszenia wyrobw pirotechnicznych, 
d) wnoszenia napojw alkoholowych
e) wnoszenia materiaw poarowo niebezpiecznych, 
f) wnoszenia rodkw odurzajcych lub substancji psychotropowych. 
g) wnoszenia i uywania profesjonalnych urzdze rejestrujcych obraz i dwik oraz laserw i innych urzdze emitujcych wiato
h) posiadania i wnoszenia wszelkich pynw i napojw w opakowaniach szklanych, puszkach metalowych, z tworzyw sztucznych, ktre wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mog stanowi zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzkiego
i) wprowadzania zwierzt, rowerw, skuterw oraz wszelkich pojazdw wieloladowych 
j) rzucania wszelkimi przedmiotami,
k) prowadzenia wszelkiej dziaalnoci nieuzgodnionej z Organizatorem,
l) uywania elementw odziey lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemoliwienia lub utrudnienia identyfikacji, goszenia i wywieszania hase o treciach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoywania do wani na tle midzynarodowym, religijnym, spoecznym, itp.
) powyszy wykaz nie jest wyczerpujcy. W razie wtpliwoci co do przedmiotu wnoszonego na teren imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica odpowiedni czonek sub informacyjnych i porzdkowych jest odpowiedzialny za okrelenie przedmiotw niedozwolonych i dozwolonych.
14. Dopuszcza si spoywanie alkoholu zakupionego wycznie na terenie imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica
15.Suby porzdkowe Organizatora s uprawnione odmwi wstpu na teren imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica lub wyprosi z jej terenu osob:
a) u ktrej stwierdzono posiadanie broni, przedmiotw zakazanych, o ktrych mowa w pkt 13 powyej, jakichkolwiek innych przedmiotw, ktre mog stanowi zagroenie dla innych uczestnikw imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica oraz w innych przypadkach uzasadnionych wzgldami bezpieczestwa,
b) bdcej pod wpywem alkoholu, narkotykw lub innych rodkw odurzajcych,
c) zachowujc si agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposb stwarzajc zagroenie dla bezpieczestwa lub porzdku publicznego.
16. Suby porzdkowe Organizatora maj prawo odmwienia wstpu na imprez kulturalno-sportow pod nazw Strefa Kibica lub usunicia z jej terenu osb nieprzestrzegajcych niniejszego Regulaminu, a w szczeglnie niebezpiecznych przypadkach ujcia i przekazania Policji lub Stray Miejskiej.
17.Osoby przebywajce na terenie imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica mog by naraone na cige przebywanie w strefie dwikw, mogcych spowodowa uszkodzenie suchu. Uczestnicy przebywaj na terenie imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica na wasne ryzyko. 
18. W przypadku zauwaenia poaru lub innego miejscowego zagroenia naley powiadomi
 odpowiednie suby
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki dziaania siy wyszej .
20.Suby porzdkowe mog wydawa wasne instrukcje bezpieczestwa oraz p.po. zgodnie 
z obowizujcymi przepisami prawa. 
21. Regulamin obowizuje w okresie funkcjonowania imprezy kulturalno-sportowej pod nazw Strefa Kibica, tj. od 14 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2018 r.
22. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator lub suba porzdkowa Organizatora.do pobrania:


................................................................................................................................................................
Terminarz spotka:
14. czerwca 
17:00 Rosja-Arabia Saudyjska

15. czerwca  
14:00 Egipt-Urugwaj
17:00 Maroko-Iran
20:00 Portugalia-Hiszpania

16. czerwca 
12:00 Francja-Australia
15:00 Argentyna-Islandia
18:00 Peru-Dania
21:00 Chorwacja-Nigeria

17. czerwca
14:00 Kostaryka-Serbia
17:00 Niemcy-Meksyk
20:00 Brazylia-Szwajcaria

18. czerwca 
14:00 Szwecja-Korea Poudniowa
17:00 Belgia-Panama
20:00 Tunezja-Anglia

19. czerwca 
14:00 Kolumbia-Japonia
17:00 POLSKA-Senegal
20:00 Rosja-Egipt

20. czerwca
14:00 Portugalia-Maroko
17:00 Urugwaj-Arabia Sadyjska
20:00 Iran-Hiszpania

21. czerwca
14:00 Dania-Australia
17:00 Francja-Peru
20:00 Argentyna-Chorwacja

22. czerwca
14:00 Brazylia-Kostaryka
17:00 Nigeria-Islandia
20:00 Serbia-Szwajcaria

23. czerwca
14:00 Belgia-Tunezja
17:00 Korea Poudniowa-Meksyk
20:00 Niemcy-Szwecja
24. czerwca
14:00 Anglia-Panama
17:00 Japonia-Senegal
20:00 Polska-Kolumbia

25. czerwca
16:00 Rosja-Urugwaj lub Egipt-Arabia Saudyjska
20:00 Hiszpania-Maroko lub Iran-Portugalia
26. czerwca
16:00 Dania-Francja lub Australia-Peru
20:00 Islandia-Chorwacja lub Nigeria-Argentyna
27. czerwca
16:00 Meksyk-Szwecja lub Korea Pd.-Niemcy
20:00 Serbia-Brazylia lub Szwajcaria-Kostaryka
28. czerwca
16:00 Japonia-POLSKA
20:00 Panama-Tunezja lub Anglia-Belgia

30. czerwca oraz 1.-3. lipca 
1/8 Finau godz. 16.00 i 20.00

6.-7. lipca 
wierfina godz. 16.00 i 20.00

10.-11. lipca 
Pfina godz. 20.00

14. lipca
Mecz o III miejsce godz. 16.00

15. lipca
FINA! godz. 17.00
Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki