Pchli Targ
8. lipca w godz 14.00-18.00
Plac przy Centrum Kultury
wstp wolny

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy na pierwsz w tym sezonie odson  "Pchlego Targu".  
Pocztek lata? Idealna pora na wietrzenie szafy, zmiany i porzdki! Zabierajcie wic ciuchy, zabawki, stare przedmioty, rkodzieo albo, jeli jestecie w stanie, mae meble. Widzimy si na Pchlim Targu, ktry odbdzie si na placu przy "Scenie na Wiejskiej". 


Formularz zgoszeniowy dla wystawcw
kliknij tu


Po targu, o godz. 20.00 serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym sezonie koncert na scenie Plenerowej.

................................................................................................................................................................
Regulamin imprezy plenerowej Pchli Targ w omiankach

Regulamin obowizuje w czasie trwania imprezy na terenie przy Centrum Kultury w omiankach a do momentu opuszczenia miejsca imprezy.

ORGANIZATOR IMPREZY Centrum Kultury w omiankach z siedzib 
w omiankach (05-092) przy ul. Wiejskiej 12a, NIP: 118-126-2068
CZAS IMPREZY 14.00-18.00
TEREN IMPREZY plac przy Centrum Kultury w omiankach u. Wiejska 12a
UCZESTNIK IMPREZY/ WYSTAWCA osoba przebywajc na terenie imprezy w czasie jej trwania;
IMPREZA Pchli Targ w omiankach, organizowany w dniu 8 lipca od godz. 14.00

SUBY PORZDKOWE I INFORMACYJNE - suby powoane przez organizatora do ochrony osb i mienia, dziaajce na terenie imprezy w czasie imprezy, pracownicy Centrum Kultury w omiankach

I.

Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestnikw imprezy. Osoba przebywajca na terenie Imprezy, w czasie jej trwania obowizana jest stosowa si do postanowie niniejszego Regulaminu oraz do Regulaminu obiektu.

Celem Regulaminu jest okrelenie zasad zachowania si uczestnikw Imprezy w czasie jej trwania oraz na jej terenie.

II.

1.Na teren Imprezy uczestnicy maj wstp wolny.

2.Maoletni poniej 13. roku ycia mog przebywa na terenie Imprezy jedynie pod opiek dorosych (rodzicw bd opiekunw prawnych)

3.Organizator nie pobiera adnych opat od wystawcw ani od kupujcych.

4.W Imprezie nie mog bra udziau firmy i osoby prowadzce dziaalno gospodarcz 
w tym zakresie.

5.Celem Imprezy jest umoliwienie sprzeday lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy uywanych i niepotrzebnych.

6. Przykadowe przedmioty, ktre mog by wystawione podczas Imprezy: ksiki, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biuteria, sprzt AGD i RTV i ich czci, instrumenty muzyczne i ich czci, rekwizyty wojskowe, drobne rkodzielnictwo, przedmioty kolekcjonerskie, odzie, meble, zabawki.

7.Uczestnicy imprezy zorganizuj swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

8.Sprzeda / wymiana towarw poza wyznaczonym terenem jest zabroniona.

9.Wystawca we wasnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych produktw, zgodne z wymiarami podanymi w formularzu zgoszeniowym.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do wyczenia ze stoiska artykuu, ktry wedug Organizatora jest niezgodny z charakterem Imprezy np. nielegalnych kopii gier, filmw czy pyt CD.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Imprezie bez podania przyczyny.

13.Po zakoczeniu dziaalnoci stoiska Uczestnik zobowizuje si do uporzdkowania swojego miejsca handlowego.

14.Ze sprzeday wyklucza si towary wymagajce koncesji, nielegalne, niebezpieczne 
(np. petardy), rce, o nieprzyjemnym zapachu, alkohol, papierosy oraz towary niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisw prawa.

15.Wszelkie zobowizania za transakcje zawierane na kwot wysz ni zwolnienia od podatku, ponosz strony umowy cywilnoprawnej, jak jest kupno i sprzeda.


16.Wnioski skadane bd za pomoc formularza znajdujcego si pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1qT67haKcW3Wx5TDM2syscajwEuQ98fWn_KJq-kL9Z0s/edit do dnia 1 lipca 2018 r. Organizator poinformuje pisemnie lub za porednictwem poczty elektronicznej o przyjciu zgoszenia bd odrzuceniu zgoszenia.

III.

Zabrania si:

wnoszenia na teren Imprezy i posiadania w czasie Imprezy: 
- napojw alkoholowych i rodkw odurzajcych
-broni lub innych niebezpiecznych przedmiotw, bdcych zagroeniem dla ycia lub materiaw poarowo niebezpiecznych
Wprowadzania na teren imprezy zwierzt

Prowadzenia na terenie Imprezy jakiejkolwiek dziaalnoci handlowej ( w tym: usugowej 
i gastronomicznej, oprcz firmy wskazanej przez Organizatora, ktr obejmuje odrbna umowa) 

Dewastacji i niszczenia mienia obiektu, jego otoczenia oraz wszelkich urzdze znajdujcych si na terenie Imprezy.

IV.

Organizator imprezy moe odmwi wstpu na imprez oraz przebywania na niej osobom:
 - znajdujcym si pod widocznym wpywem alkoholu, rodkw odurzajcych

- posiadajcym bro lub inne niebezpieczne przedmioty, bdce zagroeniem dla ycia lub materiay poarowo niebezpieczne

- zachowujcym si agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposb stwarzajcym zagroenie bezpieczestwa lub porzdku imprezy,

- odmawiajcym poddaniu si kontroli

Kady Uczestnik Imprezy, ktry znajduje si na jej terenie, w czasie jej trwania zobowizuje si stosowa do polece sub porzdkowych i informacyjnych.

Uczestnik Imprezy nie ma prawa przebywa w miejscach niedostpnych dla publicznoci.

V.

Organizator zapewnia bezpieczestwo Uczestnikom w czasie trwania Imprezy poprzez powoanie i zorganizowanie:

- osb porzdkowych i sub informacyjnych odpowiednio umundurowanych i oznaczonych, 

Organizator - w zakresie okrelonym ustaw i przepisami wykonawczymi - uprawniony jest do utrwalenia Imprezy, a w szczeglnoci zachowania osb, za pomoc urzdze rejestrujcych dwik i obraz. Zgodnie z Ustaw o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016, poz. 922 art. 23 ust. 1, pkt 4) 

Organizator utrwala rwnie przebieg imprezy dla celw dokumentacji. Wizerunek osb przebywajcych na terenie Imprezy moe zosta utrwalony, a nastpnie rozpowszechniony dla celw dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Zgodnie z Ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1944 Nr 24, poz. 83 rozdz. 10, art. 81, pkt 2.)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy lub jej odwoania 
z uzasadnionych, wanych powodw, np. ze warunki atmosferyczne, uniemoliwiajce organizacj imprezy plenerowej.

VI.

Suby porzdkowe uprawnione s, zgodnie z przepisami ustawy do: 

- legitymowania osb w celu ustalenia ich tosamoci,

- przegldania zawartoci bagay, odziey osb, w przypadku podejrzenia, e osoby te wnosz lub posiadaj przedmioty, ktrych posiadanie w miejscu przeprowadzenia Imprezy jest zabronione

- wydawania polece porzdkowych osobom zakcajcym porzdek publiczny lub zachowujcym si niezgodnie z regulaminem Imprezy i obiektu, a w przypadku nie wykonania takich polece - wezwania ich do opuszczenia Imprezy

- stosowania siy fizycznej w postaci chwytw obezwadniajcych oraz podobnych technik obrony w przypadku zagroenia osb i dbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na czonka sub porzdkowych i informacyjnych lub inn osob, na zasadach okrelonych 
w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o rodkach przymusu bezporedniego i broni palnej (Dz.U.2013 nr 0 poz.628),

- ujcia, w celu niezwocznego przekazania Policji oraz Stray Miejskiej osb stwarzajcych bezporednie zagroenie dla ycia lub zdrowia ludzkiego, a take chronionego mienia.

Oznakowanie sub porzdkowych: pracownicy Centrum Kultury w omiankach identyfikatory.

Suby porzdkowe mog wydawa wasne instrukcje bezpieczestwa oraz p.po., zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa.

Suby informacyjne, legitymujce si identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, zobowizane s, zgodnie z przepisami ustawy do:

- informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczestwa, okrelonych przez organizatora lub suby ratownicze
- nadzorowania bezpiecznego wejcia i wyjcia osb uczestniczcych w Imprezie
-niedopuszczania osb uczestniczcych w Imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publicznoci
- niezwocznego reagowania na incydenty i potencjalne zagroenia oraz informowania o nich suby porzdkowe,
- reagowanie na skargi skadane przez Uczestnikw Imprezy,

W przypadku zagroenia adu i porzdku publicznego na Imprezie oraz bezpieczestwa Uczestnikw i gdy dziaania sub porzdkowych i informacyjnych s nieskuteczne, Organizator wystpi o udzielenie pomocy do Policji lub Stray Miejskiej.

VII.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
Regulamin dostpny jest w recepcji Centrum Kultury w omiankach, na stronie internetowej (www.kultura.lomianki.pl) oraz na Facebooku CK.


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki