Pchli Targ
8. lipca w godz 14.00-18.00
Plac przy Centrum Kultury
wstęp wolny

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy na pierwszš w tym sezonie odsłonę  "Pchlego Targu".  
Poczštek lata? Idealna pora na wietrzenie szafy, zmiany i porzšdki! Zabierajcie więc ciuchy, zabawki, stare przedmioty, rękodzieło albo, jeœli jesteœcie w stanie, małe meble. Widzimy się na Pchlim Targu, który odbędzie się na placu przy "Scenie na Wiejskiej". 


Formularz zgłoszeniowy dla wystawców
kliknij tu


Po targu, o godz. 20.00 serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym sezonie koncert na scenie Plenerowej.

................................................................................................................................................................
Regulamin imprezy plenerowej „Pchli Targ w Łomiankach”

Regulamin obowišzuje w czasie trwania imprezy na terenie przy Centrum Kultury w Łomiankach aż do momentu opuszczenia miejsca imprezy.

ORGANIZATOR IMPREZY – Centrum Kultury w Łomiankach z siedzibš 
w Łomiankach (05-092) przy ul. Wiejskiej 12a, NIP: 118-126-2068
CZAS IMPREZY – 14.00-18.00
TEREN IMPREZY – plac przy Centrum Kultury w Łomiankach u. Wiejska 12a
UCZESTNIK IMPREZY/ WYSTAWCA – osoba przebywajšcš na terenie imprezy w czasie jej trwania;
IMPREZA – Pchli Targ w Łomiankach, organizowany w dniu 8 lipca od godz. 14.00

SŁUŻBY PORZĽDKOWE I INFORMACYJNE - służby powołane przez organizatora do ochrony osób i mienia, działajšce na terenie imprezy w czasie imprezy, pracownicy Centrum Kultury w Łomiankach

I.

Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy. Osoba przebywajšca na terenie Imprezy, w czasie jej trwania obowišzana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz do Regulaminu obiektu.

Celem Regulaminu jest okreœlenie zasad zachowania się uczestników Imprezy w czasie jej trwania oraz na jej terenie.

II.

1.Na teren Imprezy uczestnicy majš wstęp wolny.

2.Małoletni poniżej 13. roku życia mogš przebywać na terenie Imprezy jedynie pod opiekš dorosłych (rodziców bšdŸ opiekunów prawnych)

3.Organizator nie pobiera żadnych opłat od wystawców ani od kupujšcych.

4.W Imprezie nie mogš brać udziału firmy i osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš 
w tym zakresie.

5.Celem Imprezy jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych i niepotrzebnych.

6. Przykładowe przedmioty, które mogš być wystawione podczas Imprezy: ksišżki, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, sprzęt AGD i RTV i ich częœci, instrumenty muzyczne i ich częœci, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzielnictwo, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble, zabawki.

7.Uczestnicy imprezy zorganizujš swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

8.Sprzedaż / wymiana towarów poza wyznaczonym terenem jest zabroniona.

9.Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych produktów, zgodne z wymiarami podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłšczenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Imprezy np. nielegalnych kopii gier, filmów czy płyt CD.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Imprezie bez podania przyczyny.

13.Po zakończeniu działalnoœci stoiska Uczestnik zobowišzuje się do uporzšdkowania swojego miejsca handlowego.

14.Ze sprzedaży wyklucza się towary wymagajšce koncesji, nielegalne, niebezpieczne 
(np. petardy), żršce, o nieprzyjemnym zapachu, alkohol, papierosy oraz towary niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.

15.Wszelkie zobowišzania za transakcje zawierane na kwotę wyższš niż zwolnienia od podatku, ponoszš strony umowy cywilnoprawnej, jakš jest kupno i sprzedaż.


16.Wnioski składane będš za pomocš formularza znajdujšcego się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1qT67haKcW3Wx5TDM2syscajwEuQ98fWn_KJq-kL9Z0s/edit do dnia 1 lipca 2018 r. Organizator poinformuje pisemnie lub za poœrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu zgłoszenia bšdŸ odrzuceniu zgłoszenia.

III.

Zabrania się:

wnoszenia na teren Imprezy i posiadania w czasie Imprezy: 
- napojów alkoholowych i œrodków odurzajšcych
-broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, będšcych zagrożeniem dla życia lub materiałów pożarowo niebezpiecznych
Wprowadzania na teren imprezy zwierzšt

Prowadzenia na terenie Imprezy jakiejkolwiek działalnoœci handlowej ( w tym: usługowej 
i gastronomicznej, oprócz firmy wskazanej przez Organizatora, którš obejmuje odrębna umowa) 

Dewastacji i niszczenia mienia obiektu, jego otoczenia oraz wszelkich urzšdzeń znajdujšcych się na terenie Imprezy.

IV.

Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 - znajdujšcym się pod widocznym wpływem alkoholu, œrodków odurzajšcych

- posiadajšcym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, będšce zagrożeniem dla życia lub materiały pożarowo niebezpieczne

- zachowujšcym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzajšcym zagrożenie bezpieczeństwa lub porzšdku imprezy,

- odmawiajšcym poddaniu się kontroli

Każdy Uczestnik Imprezy, który znajduje się na jej terenie, w czasie jej trwania zobowišzuje się stosować do poleceń służb porzšdkowych i informacyjnych.

Uczestnik Imprezy nie ma prawa przebywać w miejscach niedostępnych dla publicznoœci.

V.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom w czasie trwania Imprezy poprzez powołanie i zorganizowanie:

- osób porzšdkowych i służb informacyjnych odpowiednio umundurowanych i oznaczonych, 

Organizator - w zakresie okreœlonym ustawš i przepisami wykonawczymi - uprawniony jest do utrwalenia Imprezy, a w szczególnoœci zachowania osób, za pomocš urzšdzeń rejestrujšcych dŸwięk i obraz. Zgodnie z Ustawš o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016, poz. 922 – art. 23 ust. 1, pkt 4) 

Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywajšcych na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Zgodnie z Ustawš o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1944 Nr 24, poz. 83 – rozdz. 10, art. 81, pkt 2.)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Imprezy lub jej odwołania 
z uzasadnionych, ważnych powodów, np. złe warunki atmosferyczne, uniemożliwiajšce organizację imprezy plenerowej.

VI.

Służby porzšdkowe uprawnione sš, zgodnie z przepisami ustawy do: 

- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamoœci,

- przeglšdania zawartoœci bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszš lub posiadajš przedmioty, których posiadanie w miejscu przeprowadzenia Imprezy jest zabronione

- wydawania poleceń porzšdkowych osobom zakłócajšcym porzšdek publiczny lub zachowujšcym się niezgodnie z regulaminem Imprezy i obiektu, a w przypadku nie wykonania takich poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy

- stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniajšcych oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia osób i dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porzšdkowych i informacyjnych lub innš osobę, na zasadach okreœlonych 
w Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o œrodkach przymusu bezpoœredniego i broni palnej (Dz.U.2013 nr 0 poz.628),

- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji oraz Straży Miejskiej osób stwarzajšcych bezpoœrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Oznakowanie służb porzšdkowych: pracownicy Centrum Kultury w Łomiankach – identyfikatory.

Służby porzšdkowe mogš wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż., zgodnie z obowišzujšcymi przepisami prawa.

Służby informacyjne, legitymujšce się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, zobowišzane sš, zgodnie z przepisami ustawy do:

- informowania o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, okreœlonych przez organizatora lub służby ratownicze
- nadzorowania bezpiecznego wejœcia i wyjœcia osób uczestniczšcych w Imprezie
-niedopuszczania osób uczestniczšcych w Imprezie do miejsc nieprzeznaczonych dla publicznoœci
- niezwłocznego reagowania na incydenty i potencjalne zagrożenia oraz informowania o nich służby porzšdkowe,
- reagowanie na skargi składane przez Uczestników Imprezy,

W przypadku zagrożenia ładu i porzšdku publicznego na Imprezie oraz bezpieczeństwa Uczestników i gdy działania służb porzšdkowych i informacyjnych sš nieskuteczne, Organizator wystšpi o udzielenie pomocy do Policji lub Straży Miejskiej.

VII.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
Regulamin dostępny jest w recepcji Centrum Kultury w Łomiankach, na stronie internetowej (www.kultura.lomianki.pl) oraz na Facebooku CK.


Do góry

Copyright (C) 2018 CK Lomianki