Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


Jarmark Ogrodniczy
"Zielono Zakręceni"
29 lipca w godz. 14.00-18.00
wstęp wolny

[obrazek]


Fani ogrodów, zielonych balkonów, okwieconych tarasów oraz działkowcy łšczcie się! Zapraszamy na pierwszy taki Jarmark Ogrodniczy w Łomiankach. Nasi wystawcy chętnie udzielš informacji i rad dotyczšcych pielęgnacji ogrodu, a także zdradzš najnowsze trendy w aranżacjach ogrodowych i balkonowych. Bo kto z nas nie lubi relaksować się w pięknym ogrodzie?

Posiadasz sklep ogrodniczy, sprzedajesz sadzonki, własnoręcznie wykonujesz domki dla ptaków, posiadasz miody z własnej pasieki, chcesz poprowadzić ciekawe warsztaty, a może zajmujesz się projektowaniem ogrodu lub masz inny pomysł na to co chciałbyœ zaprezentować? Zachęcamy do wzięcia udziału w Jarmarku Ogrodniczym jako wystawca. 

Zapraszamy na plac przy nowej "Scenie na Wiejskiej".


Formularz zgłoszeniowy dla wystawców 
kliknij tu


...........................................................................................................................................................

Regulamin imprezy Jarmark Ogrodniczy “Zielono Zakręceni” 29.07.2018
ORGANIZACJA IMPREZY ARTYSTYCZNO – ROZRYWKOWEJ
Regulamin obowišzuje w czasie trwania imprezy na terenie przy Centrum Kultury w Łomiankach, aż do momentu opuszczenia miejsca imprezy.
1. ORGANIZATOR IMPREZY Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki, Tel. 22 751 35 02
2. CZAS IMPREZY – 29.07.2018, 14.00 - 18.00
3. TEREN IMPREZY – plac przy Centrum Kultury w Łomiankach
4. UCZESTNIK IMPREZY – osoba przebywajšcš na terenie imprezy w czasie jej trwania
5. SŁUŻBY INFORMACYJNE - Pracownicy Centrum Kultury w Łomiankach
ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy. Osoba przebywajšca na terenie imprezy, w czasie imprezy obowišzana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do regulaminu obiektu. 2. Celem regulaminu jest okreœlenie zasad zachowania się uczestników imprezy w czasie trwania imprezy, na
terenie imprezy. 3. Głównš częœć Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk sklepów i centrów ogrodniczych. W ramach Jarmarku
możliwe jest również wystawianie stoisk z miodami i innymi produktami pszczelimi. 4. Organizatorzy majš prawo odmówić Wystawcy możliwoœci wystawienia stoiska firmie, której ofertę uważajš za niezgodnš z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowišzujš się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznajš za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku Ogrodniczego.
WARUNKI UDZIAŁU
1. Na teren imprezy uczestnicy majš wstęp wolny. 2. W jarmarku – w charakterze Wystawcy – mogš brać udział osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš,
firmy oraz osoby stowarzyszone, zrzeszone itp. 3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Jarmarku Ogrodniczym od 18.06.2018 do dnia 15.07.2018, zaakceptowanie przez organizatora asortymentu wystawcy, pisemne potwierdzenie zapoznania się oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie ​www.bit.ly/JarmarkOgrodniczyCK ​ .
ZASADY WYSTAWIANIA
1. Wystawiajšcy nie może bez zgody Organizatora odstšpić lub udostępnić całego lub częœci stoiska innym wystawiajšcym. Możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie udziału w Jarmarku poprzez wspólne zorganizowanie jednego stoiska. O szczegółach decydujš Organizatorzy. 2. Wystawiajšcy w zgłoszeniu przedstawia szczegółowe zapotrzebowanie na wymiary stoiska oraz na energię
elektrycznš.
3. Organizatorzy zastrzegajš sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc okreœlonym wystawcom,
zgodnie z koncepcjš organizacyjnš i warunkami technicznymi Jarmarku. 4. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wyglšd stoiska. Wystawiajšcy aranżujš stoiska zgodnie z własnš koncepcjš i na własnš odpowiedzialnoœć i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawiajšcy ma obowišzek, na żšdanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy okreœlonych elementów stoiska. 5. Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni sš o zgłoszenie tematu i
propozycji zajęć. 6. Wystawiajšcy nie może, bez zgody Organizatorów, zajšć większej powierzchni niż okreœlona w
zgłoszeniu. Zgoda i warunki pozostajš do szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami. 7. Wystawiajšcy ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie powierzchni
swojego stoiska, o ile nie zakłóca ona toku działalnoœci innych uczestników Jarmarku. 8. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji, Wystawcy sš
zobowišzani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.
PRZEPISY ORGANIZACYJNE
1. Wystawiajšcy ma obowišzek przygotowania stoiska do godziny 13.30 w dniu 29.07.2018. 2. Montaż stoiska dozwolony jest od godziny 11:00, dnia 29.07.2018 3. Wystawiajšcy ma obowišzek zajšć plac numerze przyporzšdkowanym wystawcy. Numer wraz z mapkš sytuacyjnš otrzymuje w dniu 26.07.2018 od godziny 8.00 w Centrum Kultury w Łomiankach. Mapka wysłana zostanie również na adres mailowy przedstawiony w zgłoszeniu. Nie ma możliwoœci zajęcia innego, niż wynika z przydziału, miejsca. Organizator ma prawo nie wyrazić zgody na zamiany przydzielonych miejsc, gdy koliduje to z ogólnš wizjš i porzšdkiem. 4. Jarmark udostępniony jest dla Odwiedzajšcych w dniu 29.07.2018 w godzinach 14.00-18.00. O ewentualnych zmianach godzin otwarcia ze względów organizacyjnych, Organizatorzy będš informować Wystawiajšcych na bieżšco. Dojazd samochodem do stoiska w celu za-i wyładunku oraz transport przedmiotów o dużych rozmiarach możliwy będzie wyłšcznie poza godzinami otwarcia dla zwiedzajšcych. 5. Organizatorzy nie ponoszš odpowiedzialnoœci za kradzież mienia wystawców oraz zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie pršdu, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatorów działań majšcych na celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń. 6. Zabronione sš działania prowadzšce do niszczenia elementów wyposażenia stoisk i wprowadzajšce
zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Jarmarku, szczególnie:
a. podłšczania i użytkowania niesprawnych urzšdzeń elektrycznych; b. wykonywania prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody Organizatorów; c. pozostawiania bez dozoru działajšcych urzšdzeń, które nie sš przeznaczone do cišgłej
eksploatacji; d. używania urzšdzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami; e. używania Ÿródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami; f. wnoszenia, przechowywania, eksponowania materiałów niebezpiecznych; g. stwarzania zagrożenia pożarowego. 10. Wystawiajšcy ma obowišzek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorom w dniu 29.07.2018.
do godziny 19.00. 11. Wystawiajšcy ponosi odpowiedzialnoœć za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie trwania
Jarmarku z winy Wystawiajšcego. 12. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiajšcego, Organizatorzy nie ponoszš odpowiedzialnoœci i elementy te mogš zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony porzucajšcego mienie.Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki