Kalendariumrss

26 kwietnia 2019 r. godz. 19:00

SCENA ZAUŁEK Danuta Błażejczyk i Jacek Gutry

28 kwietnia 2019 r. godz. 15:00

INDIE - Akademia Odkrywcy im. Tony Halika

5 maja 2019 r. godz. 20:00

Janek Traczyk. Koncert SCENA PLENEROWA

12 maja 2019 r. godz. 14:00

Morskie opowieœci. Teatrzyk dla dzieci. SCENA PLENEROWA

18 maja 2019 r. godz. 19:00

NOC MUZEÓW w Łomiankach. Wystawa prac Andrzeja Mleczki

19 maja 2019 r. godz. 20:00

Koncert zespołu Exaited. SCENA PLENEROWA CK

26 maja 2019 r. godz. 20:00

Laura Jazz Band. Koncert SCENA PLENEROWA

27 maja 2019 r. godz. 20:00

Spektakl komediowy JOJO

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „Bezpieczny Uœmiech”

[obrazek]


[obrazek]

Komisariat Policji w Łomiankach wspólnie z Domem Kultury w Łomiankach ogłasza
rozpoczęcie konkursu plastycznego pn. „Bezpieczny Uœmiech” przeznaczony dla dzieci klas I-VI
szkół podstawowych z terenu gminy Łomianki. Konkurs przeprowadzony zostanie pod patronatem
Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibš w Starych
Babicach oraz Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach.
Organizatorzy
Komisariat Policji w Łomiankach
Dom Kultury w Łomiankach
Cele konkursu
1. Upowszechnienie wœród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
umiejętnoœci przewidywania zagrożeń i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
2. Budowanie zaufania do przedstawicieli służb porzšdku publicznego poprzez promowanie
wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej, a w sytuacjach naruszenia prawa, stanowczej
wobec osób zachowujšcych się niewłaœciwie.
3. Inspirowanie do kontaktów z policjantami i poszerzenia wiedzy na temat ich pracy.
Tematyka prac plastycznych (do wyboru)
1. Bezpieczna zabawa.
2. Mój bezpieczny dom.
3. Moja bezpieczna droga do szkoły.
4. Policjant w moich oczach.
Kryteria oceny prac plastycznych
Zgodnoœć z tematem, estetyka, oryginalnoœć, pomysłowoœć, poprawnoœć kompozycji.
Zasady udziału w konkursie plastycznym
1. Format pracy - do A3; technika - akryl, tempera, akwarela, pastel, olej, węgiel.
Prace wykonane innš technikš nie podlegajš ocenie.
2. Uczestnikami konkursu mogš być uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.
3. Autor pracy powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek,
klasa i nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym. Dane
te będš służyć organizatorowi do kontaktu z uczestnikiem konkursu.
4. Podpisane z tyłu prace należy dostarczyć do dnia 27 maja 2013 r. w recepcji Domu Kultury
w Łomiankach (zbiorowo z każdej szkoły).
5. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.
6. Jury ocenę prac przeprowadzi oddzielnie dla dwóch grup wiekowych przyjmujšc
następujšcy podział (I grupa wiekowa – klasy I-III, II grupa wiekowa – klasy IV-VI).
7. Wyróżnione prace będš nagrodzone i wyeksponowane w przestrzeni publicznej
w kulturalnych miejscach Łomianek oraz w Komisariacie Policji w Łomiankach.
8. Nadesłane/złożone prace będš do odbioru po zakończeniu ekspozycji.
9. Dla zwycięzców przewidziane sš nagrody rzeczowe ufundowane przez Urzšd Miasta
i Gminy w Łomiankach.
10. Uroczyste zakończenie konkursu połšczone z wręczeniem nagród planuje się przeprowadzić
w dniu 31 maja 2013 roku w Łomiankach podczas pikniku organizowanego w ramach
obchodów Powiatowego Dnia Dziecka pn. „Bezpieczny Uœmiech”.
11. Wyniki konkursu zostanš umieszczone na stronach internetowych organizatorów;
www.kultura.lomianki.pl, www.lomianki.pl, kppbabice.policja.waw.pl.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku nie spełnienia wymogów regulaminu, prace zostanš zdyskwalifikowane.
2. Przystšpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody
na publikację wykonanej pracy oraz wizerunku i danych personalnych uczestnika konkursu.
3. Organizatorzy z chwilš otrzymania prac konkursowych nabywajš prawo do bezpłatnej
prezentacji i publikacji prac oraz wizerunku i danych personalnych ich autorów (wystawa,
publikacje prasowe, informacje internetowe).
4. Złożenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu przez
uczestników i ich prawnych opiekunów.
5. Organizatorzy zastrzegajš sobie możliwoœć zmian przebiegu konkursu, o których
zobowišzujš się poinformować wszystkich zainteresowanych w stosownym terminie (np.
co do terminu lub miejsca, itp.).

Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki