[obrazek]
Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek


Zwišzek Literatów Polskich i Dom Kultury w Łomiankach zapraszajš 25 czerwca o godz. 18.00 na Turniej Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek Tomasza Dšbrowskiego. Aby wzišć udział w Turnieju wystarczy napisać jeden wiersz na dowolny temat, wydrukować w dwóch egzemplarzach i przeczytać osobiœcie w dniu konkursowych przesłuchań (od godz. 18.00). Wiersze oceni profesjonalne jury składajšce się z członków Zwišzku Literatów Polskich. Na zwycięzcę czeka 3000 zł nagrody!
Turniejowi towarzyszyć będš cykliczne spotkania autorskie "Na strychu w Łomiankach" - w programie m. in. prezentacja nowego łomiankowskiego kwartalnika literackiego "Wisła”.


Regulamin Turnieju Jednego Wiersza o Laur Burmistrza Łomianek

1. Organizatorem Turnieju jest Zwišzek Literatów Polskich.
2. Patronem Turnieju jest Burmistrz Łomianek Tomasz Dšbrowski.
3. Turniej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 r. (wtorek) w Domu Kultury w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a. Poczštek imprezy o godz. 18.00.
4. Do udziału w Turnieju zapraszamy osoby niezrzeszone w zwišzkach twórczych jak i członków Zwišzku Literatów Polskich.
5. Jedynš formš uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworów własnego autorstwa.
6. Organizator może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazanš przez autora jeœli będzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi.
7. Do uczestnictwa w konkursie będš dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji. Rejestracji można będzie dokonywać w dniu Turnieju w godz. 16.30-18.00 w recepcji Domu Kultury w Łomiankach. Podczas rejestracji należy przekazać Organizatorowi egzemplarz utworu, który będzie prezentowany w konkursie.
8. W Turnieju można prezentować wyłšcznie utwory własnego autorstwa napisane w języku polskim, nie nagradzane w innych konkursach literackich i nie drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach ksišżkowych (również elektronicznych). Publikacja utworu w internecie nie wyklucza możliwoœci prezentacji utworu w konkursie.
9. Utwory prezentowane w konkursie nie mogš przekroczyć 100 wersów a prezentacja nie może przekroczyć 2 minut.
10. Tematyka prezentowanych utworów jest dowolna, jednak mile widziane będš utwory zwišzane z Łomiankami.
11. Wiersze prezentowane w Turnieju będš oceniane przez jury składajšcego się z poetów, krytyków literackich oraz członków Zarzšdu Literatów Polskich.
12. W przypadku dużej iloœci zgłoszeń jury dokona wstępnej selekcji utworów zgłoszonych do konkursu pod względem ich wartoœci artystycznej i zgodnoœci z regulaminem.
13. Nagrodš głównš w Turnieju jest 3000 złotych. Jury może podjšć decyzję o podziale nagrody. Dodatkowymi nagrodami będš nagrody rzeczowe ufundowane przez Dom Kultury w Łomiankach.
14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
15. Organizator zastrzega sobie możliwoœć zmiany Regulaminu.

[obrazek]

Koncert poetycki Marcina Stycznia
25 czerwca, sala widowiskowa Domu Kultury


Zapraszamy na koncert poetycki Marcina Stycznia, który odbędzie się w ramach Turnieju Jednego Wiersza o laur Burmistrza Łomianek. Wstęp wolny! Poczštek Turnieju o godz. 18.00Marcin Styczeń po przeniesieniu się do Warszawy rozpoczšł karierę solowš. W 2002 roku nakładem Polskiego Radia ukazał się singiel Kobieta w stylu retro, w którym goœcinnie na gitarze zagrał gitarzysta Marek Napiórkowski. W 2005 roku Styczeń założył własnš agencję artystycznš SM-ART. Jej nakładem w 2006 roku ukazała się pierwsza płyta Pieœń o Bogu ukrytym do wierszy Karola Wojtyły. Materiał był promowany na koncertach w całym kraju i za granicš (m.in. w Paryżu, Rzymie, Chicago, Los Angeles, New Jersey, Waszyngtonie, Detroit). Płyta bez wielkiej medialnej promocji sprzedała się w ponad pięciu tysišcach egzemplarzy. We wrzeœniu 2008 roku ukazała się autorska płyta 21 gramów, będšca zapisem jego twórczej drogi. W 2009 roku ukazała się płyta Bryllowanie oparta na wierszach Ernesta Brylla. A w 2011 roku płyta DVD Bryllowanie Live, będšca zapisem koncertu Marcina Stycznia i Ernesta Brylla z "Teatru Polonia".
Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki