[obrazek]

Uniwersytet Trzeciego Wieku Łomianki
Non progredi est regredi- Nie iœć naprzód to cofać się

Grupa aktywnych mieszkańców Łomianek stworzyła Komitet Założycielski i w dniu 27 lipca 2009 r powołała do życia stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w KRS i od 6 paŸdziernika 2009r posiada osobowoœć prawnš.
Głównym założeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach jest stworzenie przestrzeni dla ludzi w wieku przed- i emerytalnym, którzy nie akceptujš „cofania się” ale widzš dla siebie możliwoœci rozwoju, poznawania nowego, rozwijania pasji, działania. Jeżeli nie teraz to kiedy zrealizujemy odkładane marzenia, zamierzenia, zapomniane pasje?

[obrazek]

Cele Uniwersytetu zostały sformułowane następujšco:
1. prowadzenie działalnoœci edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, sportowej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla członków Uniwersytetu,
2. włšczenie osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do systemu ustawicznego kształcenia poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawnoœci intelektualnej i fizycznej,
3. poprawa jakoœci życia osób w wieku przed- i emerytalnym przez wszechstronnš aktywizację społecznš, 
4. upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej,
5. udzielanie pomocy i wsparcia oraz dšżenie do podnoszenia poziomu życia członków uniwersytetu,
6. aktywne współuczestnictwo we wszelkich działaniach na rzecz ochrony œrodowiska naturalnego i dziedzictwa narodowego,
7. nawišzywanie i podtrzymywanie współpracy z innymi uniwersytetami trzeciego wieku i organizacjami pokrewnymi, a także działanie w organizacjach zrzeszajšcych uniwersytety trzeciego wieku.
Pierwszy wykład w naszym łomiankowskim uniwersytecie odbył się 4 listopada 2009 i regularnie co dwa tygodnie spotykamy się w auli ICDS na kolejnych wykładach.
Jesteœmy organizacjš samodzielnš, samorzšdnš ale bardzo młodš, budujemy uniwersytet od podstaw. Nie wszystko jeszcze jest dopięte na ostatni guzik,ale już kilkadziesišt osób brało udział w zorganizowanych przez nas kursach komputerowych, liczne grupy uczęszczajš na lektoraty, gimnastykę rehabilitacyjno-usprawniajšcš, warsztaty malarskie, tańce.
Zachęcamy do współpracy, bo od nas wszystkich zrzeszonych w UTW w Łomiankach, zależy ostateczny kształt naszego uniwersytetu.
Nasz uniwersytet jest jeszcze otwarty dla nowych członków – serdecznie zapraszamy.


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach  Prezes Elżbieta JuŸwiak:

tel. 505 257 797, 504 530 420
e-mail: elajuz@poczta.onet.pl

Sekretariat Teresa Walkowska:
tel. 606 633 709 (zapisy, wpłaty, informacje)

Zapisy i informacje:
w œrody przed wykładami od godz. 17.30

NAPISZ DO NAS: utw@utwlomianki.orgDo góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki