[obrazek]


 Jesie w Klubie Mam / Zapraszamy na zajcia
15 wrzenia ruszaj dofinansowane zajcia w Klubie Mam!

Stowarzyszenie Pracownia omianki w porozumieniu z Klubem Mam otrzymao rodki na zajcia dla mam i dzieci z omianek. Dziki wspfinansowaniu otrzymanemu z budetu Gminy omianki, w Domu Kultury oraz w klubie tenisowym Frajda od 15 wrzenia do grudnia 2014 roku odbywa si bd zajcia prozdrowotne dla mam z maluchami, oraz zajcia rozwijajce i ruchowe dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym.

 Za niewielk opat mamy bd mogy skorzysta z gimnastyki dla siebie, oraz kreatywnych zaj ruchowych i plastyczno - muzycznych dla dzieci w wieku do 4 lat. We wszystkich zajciach mamy bior udzia razem z dziemi. Na czas zaj dedykowanych tylko dla mam w Domu Kultury w omiankach zorganizowano kolorowy kcik zabaw dla dzieci, tak aby mode mamy mogy powiczy lub po prostu porozmawia majc jednoczenie malucha przy sobie.

Uatwienie dostpu do skorzystania z szerokiej oferty ciekawych zaj umoliwi modym mamom integracj spoeczn. Symboliczna opata za karnet na wszystkie zajcia zmotywuje do wyjcia z domu i zachowania zdrowej rwnowagi pomidzy obowizkami domowymi a rozwojem osobistym - twierdz mamy z Klubu - animatorki i pomysodawczynie zaj.

Celem projektu jest aktywizacja i utrzymanie zaangaowania spoecznego kobiet w czasie, gdy wychowuj mae dzieci, zapobieganie wykluczeniu spoecznemu przy jednoczesnym promowaniu wartoci rodzinnych i dowartociowanie kobiety w roli matki.

Projekt jest kontynuacj dziaa realizowanych w 2013 roku przez Klub Mam przy Domu Kultury w omiankach w ramach Grantu unijnego Mama, najwaniejszy zawd na wiecie.

Plan zaj w Domu Kultury

Fit Mama- Poniedziaek i czwartek godz 10.00
informacje i zapisy anita.lodzinska@gmail.com
Anita Marczuajtis odziska 600 00 44 10

Poranek Aktywnego Malucha- wtorek 10.00 i 11.00 roda, czwartek 10.00
 Informacje i zapisy lupoczta@gmail.com
 Lucyna Raczkiewicz 535 588 858

Karnet miesiczny Open na wszystkie zajcia- 35 PLN
Karnet miesiczny na wybrany rodzaj zaj 15 PLN


Do gry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki