[obrazek]

Wystawa, która swš premierę  miała w Gmachu Sejmu 6 listopada 2013 r. to konieczna próba przypominania o Henryku Sienkiewiczu – człowieku, pisarzu, społeczniku i patriocie, który poprzez swš twórczoœć krzepił serca kolejnych pokoleń Polaków w czasach niewoli, podczas pierwszej i drugiej wojny œwiatowej a także po niej. Jeszcze kilka lat temu nie było to konieczne, ale dziœ coraz mniej osób sięga po ksišżki autora Trylogii, spotykamy się z elementarnš niewiedzš. Tymczasem zbliża się rok wielkich rocznic: 170 urodzin i 100 rocznicy œmierci Henryka Sienkiewicza, a także 130 rocznicy ukończenia Potopu i 120 Quo vadis, ksišżek, które na trwałe wpisały się w kulturę polskš.  Muzeum Narodowe w Kielcach, którego oddziałem jest Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku,  rozpoczęło starania, aby rok 2016 został oficjalnie ogłoszony Rokiem Sienkiewiczowskim. To właœciwy czas, aby z czytelnym przekazem wyjœć poza Oblęgorek, w którym istniejšce od 55 lat muzeum na co dzień dba o deponowanie pamięci o Nobliœcie.

Wystawa, której pomysłodawcš jest Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie, będzie prezentowana w wielu miejscach Polski,  przypominajšc sylwetkę pisarza a także wpływ, jaki jego ksišżki miały na społeczeństwo, na postawy patriotyczne Polaków. Ogromne znaczenie miał fakt, iż wystawa w Sejmie została  otwarta nieomal w przededniu Œwięta Niepodległoœci, niepodległoœci, która była marzeniem Henryka Sienkiewicza, a której nie miał szczęœcia doczekać.
[obrazek]
Nasz naród przez ponad wiek pozbawiony był materialnych fundamentów niepodległego rozwoju. Przetrwał tylko dzięki wewnętrznej sile i swym wychowawcom, wœród których był również Henryk Sienkiewicz. Kolejne pokolenia lgnęły do Sienkiewicza
i jego bohaterów. W czasach upadku ducha po powstaniu styczniowym, trudnych dróg
w przededniu i po odzyskaniu niepodległoœci, œwiat bohaterów Sienkiewicza, ich wartoœci, wyciskał głęboki œlad na duszy pokoleń, wzywał do czynu, piętnował zdradę, egoizm
i prywatę.

Wydawało się, że krzepišca rola Trylogii skończyła się w 1918 roku, ale niestety już po dwudziestu latach stała się ona ponownie aktualna. Podczas II wojny œwiatowej Potop znów krzepił ducha cierpišcego narodu, budził nadzieję lepszego jutra, zachęcał do ruchu oporu, do walki o wolnš Polskę. Z powieœci Sienkiewicza uczono prawdziwego patriotyzmu
i poœwięcenia dla ojczyzny. Znamienne jest, że ponad trzysta osób przyjęło pseudonimy rodem z ksišżek Noblisty, znajdujšc w nich siłę i nadzieję.

Prezentowana wystawa jest również hołdem złożonym bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy przyjęli pseudonimy konspiracyjne od bohaterów sienkiewiczowskich powieœci. W blisko 70-tš rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oddajemy czeœć i przypominamy sylwetki tych, dla których Polska, kraj ojczysty, był ideš dla której warto oddać życie.

[obrazek]


Do góry

Copyright (C) 2019 CK Lomianki