ARCHIWUM
2017
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
2016
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2015
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2014
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2013
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
Centrum Kultury skorzystao z projektu Narodowego Centrum Kultury, majcego na celu rozwijanie u kadry instruktorskiej kompetencji zawodowych, zwizanych z pielgnowaniem tradycji rkodziea artystycznego.

Letnia Akademia Rkodziea
Narodowego Centrum Kultury

Letnia Akademia Rkodziea i Sztuki zostaa zorganizowana przez Dzia Szkole i Profesjonalizacji NCK we wsppracy ze Stowarzyszeniem Akademia ucznica. 

[obrazek]

Inicjatywa miaa na celu  wzmocnienie kompetencji kadr kultury dotyczcych rkodziea artystycznego, wymian dowiadcze, a jednoczenie inspiracj do tworzenia pracowni edukacji artystycznych i rkodziea w spoecznociach lokalnych.  

[obrazek]

Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego to cay cykl szkoleniowy NCK-u, w formie kursw doskanalenia zawodowego i warsztatw artystycznych skierowany gwnie do kadry instruktorskiej, ktra na co dzie dziaa w wietlicach, domach i centrach kultury lub z nimi wsppracuje. Pozwala rozwin zainteresowanie i pasj m.in. sztukami plastycznymi, sztuk ludow, rkodzieem, muzyk, tacem, teatrem, filmem czy fotografi.

[obrazek]

Program Letniej Akademii pozwoli na realizacj nie tylko 4 rnych instruktorskich kursw rkodzielniczych dla pocztkujcych (wiklina, ceramika, sitodruk i tkanina), ale rwnie stworzenia przestrzeni do rozmw, spotka, dyskusji i warsztatw wok tematu znaczenia dziedzictwa rkodziea artystycznego w spoecznociach lokalnych, pielgnowania tradycji, refleksji i poszukiwa nad rozwizaniami do tworzenia dialogu midzypokoleniowego.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         rdo: www.nck.pl

[obrazek]

Z projektu wsparcia ruchu instruktorskiego NCK skorzystay cznie 34 instytucje z caej Polski zainteresowane rozwijaniem kompetencji dotyczcych pielgnowania rkodziea artystycznego. Do tego grona doczyo rwnie Centrum Kultury w omiankach.

[obrazek]

Szkolenie rozwinlo kompetencje zawodowe naszej kadry oraz stao si inspiracj do stworzenia w Centrum Kultury nowej pracowni edukacji artystycznej. 

[obrazek]

Tradycyjne techniki tkackie to nowe wasztaty skierowane do dzieci w wieku powyej 10 r.. Na zajciach bdziemy tka gwnie na deseczce tkackiej typu "bardko"oraz na krosienkach tabliczkowych. Poznamy dawne techniki tkackie i bazujc na zdobytej wiedzy bdziemy wsplnie poszukiwa innych, bardziej wspczesnych moliwoci tkania.  

[obrazek]

Zajcia rozwijaj poczucie estetyki oraz pozwalaj doceni warto rkodziea artystycznego i przekaza wiedz dalszym pokoleniom. S doskona metod twrczego odkrywania wasnych predyspozycji i rozwijania zdolnoci artystycznych, ucz cierpliwoci.

[obrazek]

Warsztaty bd ciekaw alternatyw dla komputera i telewizji, a take zwykej "codziennoci".

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy modych mionikw prac rcznych!
Liczba miejsc ograniczona!

Kliknij poniej i dowiedz si wicej

                                                                                                                           
Copyright (C) 2017 CK Lomianki