ARCHIWUM
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
Centrum Kultury skorzystało z projektu Narodowego Centrum Kultury, majšcego na celu rozwijanie u kadry instruktorskiej kompetencji zawodowych, zwišzanych z pielęgnowaniem tradycji rękodzieła artystycznego.

Letnia Akademia Rękodzieła
Narodowego Centrum Kultury

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki została zorganizowana przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji NCK we współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Łucznica. 

[obrazek]

Inicjatywa miała na celu  wzmocnienie kompetencji kadr kultury dotyczšcych rękodzieła artystycznego, wymianę doœwiadczeń, a jednoczeœnie inspirację do tworzenia pracowni edukacji artystycznych i rękodzieła w społecznoœciach lokalnych.  

[obrazek]

Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego to cały cykl szkoleniowy NCK-u, w formie kursów doskanalenia zawodowego i warsztatów artystycznych skierowany głównie do kadry instruktorskiej, która na co dzień działa w œwietlicach, domach i centrach kultury lub z nimi współpracuje. Pozwala rozwinšć zainteresowanie i pasję m.in. sztukami plastycznymi, sztukš ludowš, rękodziełem, muzykš, tańcem, teatrem, filmem czy fotografiš.

[obrazek]

Program Letniej Akademii pozwolił na realizację nie tylko 4 różnych instruktorskich kursów rękodzielniczych dla poczštkujšcych (wiklina, ceramika, sitodruk i tkanina), ale również stworzenia przestrzeni do rozmów, spotkań, dyskusji i warsztatów wokół tematu znaczenia dziedzictwa rękodzieła artystycznego w społecznoœciach lokalnych, pielęgnowania tradycji, refleksji i poszukiwań nad rozwišzaniami do tworzenia dialogu międzypokoleniowego.
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ÿródło: www.nck.pl

[obrazek]

Z projektu wsparcia ruchu instruktorskiego NCK skorzystały łšcznie 34 instytucje z całej Polski zainteresowane rozwijaniem kompetencji dotyczšcych pielęgnowania rękodzieła artystycznego. Do tego grona dołšczyło również Centrum Kultury w Łomiankach.

[obrazek]

Szkolenie rozwinęlo kompetencje zawodowe naszej kadry oraz stało się inspiracjš do stworzenia w Centrum Kultury nowej pracowni edukacji artystycznej. 

[obrazek]

Tradycyjne techniki tkackie to nowe wasztaty skierowane do dzieci w wieku powyżej 10 r.ż. Na zajęciach będziemy tkać głównie na deseczce tkackiej typu "bardko"oraz na krosienkach tabliczkowych. Poznamy dawne techniki tkackie i bazujšc na zdobytej wiedzy będziemy wspólnie poszukiwać innych, bardziej współczesnych możliwoœci tkania.  

[obrazek]

Zajęcia rozwijajš poczucie estetyki oraz pozwalajš docenić wartoœć rękodzieła artystycznego i przekazać wiedzę dalszym pokoleniom. Sš doskonałš metodš twórczego odkrywania własnych predyspozycji i rozwijania zdolnoœci artystycznych, uczš cierpliwoœci.

[obrazek]

Warsztaty będš ciekawš alternatywš dla komputera i telewizji, a także zwykłej "codziennoœci".

[obrazek]

Serdecznie zapraszamy młodych miłoœników prac ręcznych!
Liczba miejsc ograniczona!

Kliknij poniżej i dowiedz się więcej

                                                                                                                           
Copyright (C) 2018 CK Lomianki