Kalendariumrss

25 sierpnia godz. 20:30

Historia na wycišgnięcie ręki z Misjš Kampinos

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

30 sierpnia godz. 21:30

"The Florida Project" - Letnie Kino Plenerowe

Halo Wakacje 2019 - oferta popołudniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 17:00

Gram Qltury - HIP HOP Koncert. O.S.T.R i PALUCH

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starostš cz.2

15 wrzeœnia godz. 15:00

Eksplozja Kolorów Holi - Łomianki 2019

29 wrzeœnia

Danuta Rinn Festiwal - Eliminacje Regionalne

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "

26 paŸdziernika godz. 20:00

Damian Ukeje – Moje Boskie Buenos


ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
Szukasz pomysłu na oryginalny prezent? Chcesz posmakować regionalnych potraw oraz poczuć wyjštkowš atmosferę? Mamy coœ dla Ciebie! Zapraszamy w niedzielę 9. wrzeœnia w godzinach 11.00-17.00 do Centrum Kultury na pierwszy Jarmark Ludowy w Łomiankach

9. wrzeœnia. w godz. 11.-00-17.00
Plac przy Centrum Kultury
wstęp wolny

[obrazek]

Szukasz pomysłu na oryginalny prezent? Chcesz posmakować  regionalnych potraw oraz poczuć wyjštkowš atmosferę? Mamy coœ dla Ciebie! Zapraszamy w niedzielę 9. wrzeœnia w godzinach 11.00-17.00 do nas na Jarmark Ludowy. Zaproszeni wystawcy zaprezentujš produkty regionalne i rękodzieło.

Zapraszamy.
Wstęp wolny!

...........................................................................................................
Regulamin imprezy Jarmark Ludowy 
ORGANIZACJA IMPREZY ARTYSTYCZNO – ROZRYWKOWEJ
Regulamin obowišzuje w czasie trwania imprezy na terenie przy Centrum Kultury w Łomiankach, aż do momentu opuszczenia miejsca imprezy.
1. ORGANIZATOR IMPREZY Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki, Tel. 22 751 35 02
2. CZAS IMPREZY – 09.09.2018 godz. 11.00 - 17.00
3. TEREN IMPREZY – plac przy Centrum Kultury w Łomiankach
4. UCZESTNIK IMPREZY – osoba przebywajšcš na terenie imprezy w czasie jej trwania
5. SŁUŻBY INFORMACYJNE - Pracownicy Centrum Kultury w Łomiankach

ZASADY OGÓLNE
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich uczestników imprezy. Osoba przebywajšca na terenie imprezy, w czasie imprezy obowišzana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu oraz do regulaminu obiektu. 
2. Celem regulaminu jest okreœlenie zasad zachowania się uczestników imprezy w czasie trwania imprezy,
na terenie imprezy. 
3. Głównš częœć Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk z produktami regionalnymi, rękodziełem i innymi
produktami tradycyjnymi. 
4. Organizatorzy majš prawo odmówić Wystawcy możliwoœci wystawienia stoiska firmie, której ofertę uważajš za niezgodnš z głównymi założeniami idei. Wystawcy zobowišzujš się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizatorzy uznajš za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku Ludowego.

WARUNKI UDZIAŁU
1. Na teren imprezy uczestnicy majš wstęp wolny. 
2. W jarmarku – w charakterze Wystawcy – mogš brać udział osoby fizyczne, prowadzšce działalnoœć
gospodarczš, firmy oraz osoby stowarzyszone, zrzeszone itp. 
3. Warunkiem udziału jest zgłoszenie chęci uczestnictwa w Jarmarku Ludowym do dnia 19.08.2018 r., zaakceptowanie przez organizatora asortymentu wystawcy, pisemne potwierdzenie zapoznania się oraz bezwzględne przestrzeganie regulaminu. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/forms/IaIkcoUZOXISkUrv2 .

ZASADY WYSTAWIANIA
1. Wystawiajšcy nie może bez zgody Organizatora odstšpić lub udostępnić całego lub częœci stoiska innym wystawiajšcym. Możliwe jest jednak grupowe zgłoszenie udziału w Jarmarku poprzez wspólne zorganizowanie jednego stoiska. O szczegółach decydujš Organizatorzy. 
2. Wystawiajšcy w zgłoszeniu przedstawia szczegółowe zapotrzebowanie na wymiary stoiska oraz na energię
elektrycznš. 
3. Organizatorzy zastrzegajš sobie prawo do wyznaczania konkretnych miejsc okreœlonym wystawcom,
zgodnie z koncepcjš organizacyjnš i warunkami technicznymi Jarmarku.
4. Bezwzględnym wymogiem stawianym przez organizatora jest estetyczny wyglšd stoiska. Wystawiajšcy aranżujš stoiska zgodnie z własnš koncepcjš i na własnš odpowiedzialnoœć i ryzyko. W przypadkach naruszeń zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa innych osób, Wystawiajšcy ma obowišzek, na żšdanie Organizatorów, do usunięcia lub poprawy okreœlonych elementów stoiska. 
5. Wystawcy chętni do prowadzenia warsztatów podczas trwania Jarmarku, proszeni sš o zgłoszenie tematu
i propozycji zajęć. 
6. Wystawiajšcy nie może, bez zgody Organizatorów, zajšć większej powierzchni niż okreœlona
w zgłoszeniu. Zgoda i warunki pozostajš do szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami. 
7. Wystawiajšcy ma prawo reklamy i różnych form promocji swoich produktów w obrębie powierzchni
swojego stoiska, o ile nie zakłóca ona toku działalnoœci innych uczestników Jarmarku. 
8. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ. itp. Instytucji, Wystawcy
sš zobowišzani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.

PRZEPISY ORGANIZACYJNE
1. Wystawiajšcy ma obowišzek przygotowania stoiska do godziny 10.30 w dniu 09.09.2018 r. 
2. Montaż stoiska dozwolony jest od godziny 08:00, dnia 09.09.2018 r. 
3. Jarmark udostępniony jest dla Odwiedzajšcych w dniu 09.09.2018 r. w godzinach 11.00-17.00. O ewentualnych zmianach godzin otwarcia ze względów organizacyjnych, Organizatorzy będš informować Wystawiajšcych na bieżšco. Dojazd samochodem do stoiska w celu za-i wyładunku oraz transport przedmiotów o dużych rozmiarach możliwy będzie wyłšcznie poza godzinami otwarcia dla zwiedzajšcych. 
4. Organizatorzy nie ponoszš odpowiedzialnoœci za kradzież mienia wystawców oraz zniszczenia powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych, przerw w dostawie pršdu, aktów wandalizmu oraz innych przyczyn losowych, niezależnie od podejmowanych przez Organizatorów działań majšcych na celu zapobieganie i minimalizację powyższych zagrożeń. 
5. Zabronione sš działania prowadzšce do niszczenia elementów wyposażenia stoisk i wprowadzajšce
zagrożenie bezpieczeństwa uczestników Jarmarku, szczególnie:
a. podłšczania i użytkowania niesprawnych urzšdzeń elektrycznych; 
b. wykonywania prac elektrycznych przez nieuprawnione osoby i bez zgody Organizatorów; 
c. pozostawiania bez dozoru działajšcych urzšdzeń, które nie sš przeznaczone do cišgłej
eksploatacji; 
d. używania urzšdzeń gazowych bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami; e. używania Ÿródeł otwartego ognia bez szczegółowego uzgodnienia z Organizatorami; 
f. wnoszenia, przechowywania, eksponowania materiałów niebezpiecznych;
g. stwarzania zagrożenia pożarowego. 
6. Wystawiajšcy ma obowišzek opuszczenia stoiska i zwrotu wyposażenia Organizatorom w dn 09.09.2018 r. 
7. Wystawiajšcy ponosi odpowiedzialnoœć za uszkodzenia wyposażenia stoiska, powstałe w trakcie trwania
Jarmarku z winy Wystawiajšcego. 
8. Za rzeczy własne pozostawione przez Wystawiajšcego, Organizatorzy nie ponoszš odpowiedzialnoœci i elementy te mogš zostać zagospodarowane przez Organizatora bez prawa roszczeń ze strony porzucajšcego mienie. 
9. Wystawiajšcy jest zobowišzany pozostawić teren stoiska uporzšdkowany i czysty. 
10. Organizatorzy nie ponoszš odpowiedzialnoœci w przypadku, gdyby Jarmark nie doszedł do skutku lub uległ skróceniu z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

ZABRANIA SIĘ
1. Wnoszenia na teren imprezy i posiadania w czasie imprezy:
a. œrodków odurzajšcych b. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, będšcych zagrożeniem dla życia lub materiałów
pożarowo niebezpiecznych 
2. Dewastacji i niszczenia mienia obiektu, jego otoczenia oraz wszelkich urzšdzeń znajdujšcych się na terenie
imprezy

POSTANOWIENIA
1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporzšdzenia o ochronie danych osobowych z dn 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunkowych do celów:
a) kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku wydarzenia i jego Organizatora w przestrzeni
publicznej i w mediach; b) Marketingowych zwišzanych z organizacjš Jarmarku Ludowego; c) Przekazania innym podmiotom zaangażowanym we współorganizację Jarmarku Ludowego
– jeœli zaistniejš takie okolicznoœci; d) Uczestnictwa w promocji Jarmarku Ludowego; e) Uczestnictwa w Jarmarku Ludowym; 
2. Organizator - w zakresie okreœlonym ustawš i przepisami wykonawczymi - uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególnoœci zachowania osób, za pomocš urzšdzeń rejestrujšcych dŸwięk i obraz (Zgodnie z Ustawš o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 – art. 23 ust. 1, pkt 4). 
3. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób przebywajšcych na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych (Dz. U. 1944 Nr 24, poz. 83–rozdz. 10, art. 81, pkt 2).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych,
ważnych powodów bez wczeœniejszego uprzedzenia. 
5. Niniejszy regulamin jest dostępny od dnia 30 lipca 2018 r na stronie www.kultura.lomianki.pl
oraz w siedzibie organizatora: Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki.
6. Zgodnie z ustawš z dnia 18.07.2002 r. o œwiadczeniu usług drogš elektronicznš (Dz.U. Nr 144, poz.1204
z póŸn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogš elektronicznš przez Centrum Kultury w Łomiankach. 7. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu
Cywilnego.

 


Copyright (C) 2019 CK Lomianki